نمره عالی برای ميالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع مليپوش كشــورمان در هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر روسيه نمره عالي گرفت. از هفتــه دوم رقابتهاي ليگ برتر روســيه، تيم احمد گروژني در ورزشــگاه شــماره 2 المپيــك در خانه روســتوف به ميدان رفت و با يك گل به برتري رسيد.

در اين ديدار ميــالد محمدي بازيكن ايراني گروژني 90 دقيقه در تركيب تيمش حضور داشــت. در مقابل سعيد عزتاللهي بازيكــن ايرانــي روســتوف در ايــن بازي فرصت حضور در ميدان پيدا نكرد. ســايت چمپيونات روســيه در ارزيابي فني خود به ميالد محمدي امتياز عالــي 7 را داد. تك گل اين بازي را بكيم باالج، مهاجم آلبانيايي در دقيقه 54 به ثمر رســاند. احمد گروژني با اين برد دومين پيــروزي متوالي خود را به دســت آورد و 6 امتيازي شــد. ســعيد عزتاللهي، مليپوش ايراني تيم روســتوف در دومين بازي متوالي نيمكتنشــين بود و فرصت حضــور در ميــدان را پيدا نكرد. تيم روســتوف بــا اين شكســت خانگي و اندوخته يك امتيازي در رده يازدهم جدول ليگ برتر روســيه جاي گرفــت. تيم احمد گروژنــي هم با 6 امتياز رتبــه چهارم را به خود اختصاص داده اســت. ميالد محمدي و ســعيد عزتاللهــي بازيكنــان مليپوش كشــورمان هســتند كه تالش ميكنند با بازي در تيمهايشــان بتواننــد مجددا نظر كيروش را جلب كرده و در تيم ملي حضور داشــته باشند. امسال سال مهمي براي اين دو بازيكن خوب كشورمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.