شكست اسكيلستونا در حضور 90 دقيقهاي حقيقي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال اسكيلســتونا در حضور دروازهبان ايراني خود در هفته شانزدهم رقابتهاي ليگ ســوئد شكســت خورد. تيم فوتبال اسكيلســتونا در حضور 90 دقيقــهاي عليرضــا حقيقــي دروازهبان ايراني خود ميهمان كالمار بود و با 2 گل مغلوب شــد. رومارينيو در دقيقه 21 از روي نقطه پنالتي و ديوف در دقيقه 81 در اين ديدار گلزنــي كردند. اين ديدار جدال تيمهــاي قعرنشــين (پانزدهم و شانزدهم) ليگ ســوئد بود كه در نهايت با شكســت ياران حقيقي به پايان رسيد. تيم كالمار با اين پيــروزي 11 امتيازي شد و با يك پله صعود در رده چهاردهم جــدول 16 تيمي ليگ برتر ســوئد قرار گرفت. تيم اسكيلستوناي 7 امتيازي نيز همچنان قعرنشــين باقــی ماند. عليرضا حقيقي، دروازهبان ايراني تيم اسكيلستونا در تركيب اصلي حضور داشــت. شكست ايــن تيم ســوئدی در حضــور عليرضا حقيقي در حالــي اتفاق ميافتد كه اين دروازهبان ســابق تيم ملي كشورمان در تالش اســت با درخشــش در بازيهاي تيمش بتواند بار ديگر خود را به تيم ملي نزديك كند اما با اين نتايج حضور مجدد او در تيم ملي بعيد به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.