تبريك 40 سالگي مهدويكيا توسط فيفا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون جهاني فوتبال تولد كاپيتان اســبق تيم ملي ايران و لژيونر ســابق كشــورمان در بوندسليگا را تبريك گفت. امروز 24 ژوييه 2( مرداد) تولد 40 سالگي گلزن اســبق تيم ملي كشورمان است كه سالها در بوندسليگا آلمان براي تيمهاي بوخوم، هامبورگ و اينتراخت فرانكفورت توپ زد. مهدويكيا در تاريخ 2 مرداد سال 1356 در شــهر ري متولد شــد. او كه در تيم بانكملي چهره شد، در پرسپوليس به طور جدي خود را مطرح كرد و با پيراهن همين تيم نيز در 15 ارديبهشــت ســال 1392 بــا دنياي فوتبال خداحافظي كرد. وي در فصلهاي 2002-2003 و -2004 2003 از ســوي هواداران هامبورگ بهعنوان بهترين بازيكن تيم انتخاب شــد و يك بار نيز از ســوي نشــريه كيكر عنوان بهترين بال راست بوندسليگا را به دست آورد. فيفا تولد كاپيتان اســبق تيم ملي فوتبال كشورمان را تبريك گفته و برايش آرزوي موفقيت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.