شاهرودي: حيف است پرسپوليس دچار حاشيه شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا شــاهرودي در مورد اختالف پيش آمده بين مهدي طارمي و مســووالن باشگاه پرســپوليس گفت: «من از طريق رســانهها در جريــان اين موضوع قــرار گرفتم و قصد نــدارم در اين مورد از هيــچ يك از طرفين جانبداري كنم، از اين جهت كه ما از بيرون به قضيه نــگاه ميكنيم و واقعــا نميدانيم بين طارمي و مســووالن باشگاه پرسپوليس چــه گذشــته اســت.» وي در واكنــش به حمايت دســته جمعي بازيكنان پرسپوليس از مهدي طارمــي در قضيه پيش آمده بين او و مسووالن اين باشــگاه، گفت: «طاهري زحماتي را براي پرســپوليس كشيده است و حاال كه باشــگاه پرسپوليس دچار مشكالت مالي شــده نبايد آينده تيم را ناديده گرفت. بازيكنان پرســپوليس در صحبتهاي خود مدعي شــدهاند كه به خاطر هواداران بازي ميكنند و بايد در عمل اينطور باشــد. االن پرسپوليس بعد از سالها اين شانس را دارد تا قهرمان آســيا شود و واقعا حيف است كه به خاطر برخي مســائل نه چندان مهم تيم دچار حاشــيه شود.» شــاهرودي همچنين گفــت: «باشــگاه االهلي در حــال حاضر با جذب بازيكنــان گرانقيمت به دنبال تقويت خود اســت و مســلما حريــف راحتي براي پرســپوليس نخواهد بود. پس بهتر اســت بازيكنان پرســپوليس هم يكدل شده و روي بازيهاي حساسي كه در پيش دارند تمركز كنند. شخصا به آينده اين پرسپوليس خيلي اميــدوارم و اعتقادم اين اســت كه اين تيم شايستگي فيناليست شدن در آسيا را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.