طارمي روي نيمكت؛دليل، ناآمادگي نه مصاحبه عليه باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي به خاطر بيماري منشا در بازي ســوپرجام در تركيب اصلي قرار گرفت اما ناآمادهترين بازيكن تيمش بود و از حركات و ضرباتش مشــخص بود به هيچ وجه در شــرايط مسابقه نيست. هر چند گفته ميشــد ايــن بازيكن تمرين اختصاصــي داشــته اما در بــازي با نفت مشخص شد او نسبت به هم تيميهايش حداقل سه هفته عقب است و مثل فصل قبل ســه چهار هفتــه ابتدايي فصل را از دست خواهد داد. منشا همچنان نميتواند بازي كند و برانكــو بايد مهاجمي را كنار عليپور به ميدان بفرســتد اما بازي كردن طارمي مقابل فوالد آن هم از ابتدا چندان منطقي به نظر نميرسد. شايد بهتر باشد برانكــو از زوج اميــري – عليپور در خط حمله استفاده كند و سيامك نعمتي را در پست هافبك چپ بازي دهد چرا كه بعيد اســت شــرايط طارمي تا پنجشنبه تغيير كند. البته شــايد نيمكت نشيني طارمي در بازي با فوالد اين شــائبه را در اذهان هواداران ايجاد كند كه باشــگاه به خاطر مصاحبه خير او به برانكو دســتور نيمكت نشــيني آقاي گل را داده اما واقعيت اين اســت كه اگر اين اتفاق افتاد بايد تصميم برانكو را كامال فني بدانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.