شروع رويايی اميد پرسپوليس ؛ سه بازي، سه برد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــاگردان منوچهــر عبدا... نــژاد در تيم اميد پرســپوليس در سومين بازي اين فصل خود به مصاف تيم نفت تهران رفتند و اين ديدار را با برتري 4 بر 2 پشــت ســر گذاشــتند. در اين ديدار؛ احمد بهاروند (دو گل)، مهدي عبدي و ســيد ارسالن آزادي براي سرخپوشان گلزني كردند. قرمزپوشان اميد در حال حاضر با 9 امتياز از سه بازي، با توجه به تفاضل گل در مكان دوم جدول ايــن رقابتها قــرار دارند. امير حســين جعفري، مهدي رســتمي، علي زارعينژاد، احسان حسيني، مهيار رهبر (جواد مرادي)، ســعيد حســينپور، علي رمضاني، كامبيز راستگو (پدرام ســلطاني)، احمد بهاروند و مهدي عبدي (ســيد احسان بدري) نفراتي بودند كه در اين بازي براي پرســپوليس به ميدان رفتند. در چارچوب رقابتهاي هفته ســوم پايههاي تهران؛ نونهاالن پرسپوليس هم اين هفته ناكام بودند. شــاگردان فرامرز ســلطاني كه در دو بازي قبل، يك تساوي و يــك برد را از آن خود كــرده بودند، اين هفته مقابل راهآهن، پذيراي شكست دو بر صفر بودند. تيم نوجوانان پرسپوليس هم كه فصل را با شكســت آغاز كرده بود در بازي دوم خود نفت تهــران را با نتيجه 2 بر يك شكست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.