گزينهمديرعاملي و سابقه چالش با پروفسور

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ناراحت از حاشیهها و مشكالت

بعد از بروز مشكالت و حواشي اخير در پرسپوليس اين مســاله به ذهن ميرسد كه شــايد عده يا گروهي قصد دارند با مانعتراشي براي پرسپوليس برانكو را دچار چالشهاي فراوان كــرده و او را از هدف اصلياش دور كنند. در ادامه اين بحث مطرح شــده كه شايد عدهاي با اهداف از پيش تعيين شــده و مشــخص، قصد دارند برانكــو را از ســر راه بردارند كه اگــر چنين موضوعي صحت داشــته باشــد بايد نگران آينده پرسپوليس و اهداف آن بود.

برانكو يك مربي كامال حرفهاي است كه همه امور را در نظــر دارد و تحركات اطرافــش را به خوبي رصد ميكند. طبق شنيدهها برانكو از اين رفتارها هم ناراحت بوده و كامال از اتفاقات پشت پرده باخبر است.

نكته جالب آنجايي اســت كه بــراي مديرعاملي پرســپوليس برخي نامهايي منتشر ميشود كه نه تنها با برانكو رابطه خوبي ندارند بلكه با او در گذشــته دچار چالشهاي مهمي هم شــدهاند. همان زمان كه برانكو ســرمربي تيم ملي بود و برخيها ســعي در قبوالندن بازيكنان مد نظر خودشان به تيم ملي داشتند اما برانكو زير بار اين مســاله نرفت. حاال اما مديراني براي گزينه مديرعاملي پرســپوليس عنوان ميشــوند كه يار غار و دوســت صميمي منتقد جدي برانكو در پرســپوليس هستند. با اين شــرايط برانكو بايد چه كند؟ با افرادي كه با دستهاي پشــت پرده قصد تخريب او و تيمش را دارند بجنگد يا اينكه بــه جنگ مديراني برود كه از راههاي خاص براي رســيدن به مديريت پرســپوليس مطرح ميشوند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.