علوان زاده: امسال بيشتر بازي ميكنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

احســان علوانزاده درباره قهرماني پرســپوليس در ســوپرجام گفت: «خدا را شــكر كه قبل از شروع فصل قهرمان سوپرجام شديم و حاال براي فصل جديد انگيزه زيادي داريم. پرســپوليس امسال كار ســختي در پيش دارد و ما در ســه جام درگير هستيم. اميدوارم كه بتوانيم دوباره فصل خوبي را براي هواداران رقم بزنيم.»

وي در پاســخ به اين پرســش كه آيا پرســپوليس دوباره ميتواند قهرمان ليگ برتر شــود، گفت: «مــا تيم خوبي داريم و نسبت به ســال گذشته قويتر هستيم. پرســپوليس امسال هم مدعي اول قهرماني اســت، هرچند كه رقيبان سرسختي براي قهرماني داريم.»

هافبــك تكنيكــي و خوزســتاني پرســپوليس در مورد نيمكتنشينياش در جمع سرخپوشــان و اينكــه آيا او از اين موضوع بيانگيزه نشده است، گفت: «من فقط وظيفــه دارم كه تمرين كرده و مســائل حرفهاي را رعايت كنم. اينكه چــه زماني بازي كنم بــه تصميم برانكو مربوط ميشــود و ايــن را هم بگويم كه نيمكتنشــيني باعث نميشــود كه من بيانگيزه شوم. من اميد خودم را از دست نميدهم و امسال تالش ميكنم تا بيشتر از فصل گذشته بازي كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.