ابوابونا وكيلش را سر كار گذاشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه االهلي عربستان «ابوابونا» بازيكن نيجريهاي را به خدمت گرفت تا خط دفاعي خود را تقويت كند.

اين در حالي اســت كــه وكيل ايــن بازيكــن در مصاحبــهاي مدعي شده اســت كه به دنبال انتقال ابوابونا بــه ليگ انگليس بوده ولي به يكباره از ليگ عربستان سر درآورده است! وكيل ابوابونا گفت: «مشــخص نيست كه آيا اين بازيكن با يك وكيل ديگر به سراغ باشــگاه االهلي رفته است و يا خودش شخصا با اين باشگاه قرارداد امضا كرده. به هــر حال ما اين بازيكــن را به خدا واگذار ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.