منتظر استعالم پرونده اوالدي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي جمشــيدي معاون حقوقي باشگاه پرســپوليس بعد از انتشــار بعضي مطالب و اظهارنظرهــا درباره پرونــده مرحوم مهرداد اوالدي گفــت: «اول اينكه ايــن موضوع در حال بررسي است و ما در اين ارتباط منتظر دريافت پاسخ اســتعالمها و نتيجه بررسيها هستيم و پس از آن شرايط مشخص ميشود. طبيعي اســت كه حساســيتهاي الزم هم وجــود دارد. نكته بعدي اين اســت كه من هيچگاه نگفتم ايــن موضوع مربوط به زمان آقــاي رويانيان اســت و اظهارنظري در اين ارتباط نداشتهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.