فرشاد آماده تمديد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشاد احمد زاده يكي از تاثير گذارترين بازيكنان پرسپوليس به شمار ميآيد. او رابطه بســيار خوبي با هم تيميهايش و كادر فني تيم ســرخپوش پايتخت دارد. احمدزاده در تابستان با پيشنهاد يك باشگاه روسي مواجه شــد اما تصميم گرفت كه در پرســپوليس بماند. شــماره 10 تكنيكي سرخها در يك برنامــه تلويزيوني اعالم كــرد كه فصل بعد هم در پرسپوليس باقي خواهد ماند و حاضر است كه قراردادش را تمديد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.