آقايي قرضي در نفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حامد آقايي مدافع جوان فصل گذشته پرســپوليس كه حتي يك دقيقه هم براي ايــن تيم به ميدان نرفت و در نهايت برانكو او را در فهرســت مازاد گذاشت به صورت قرضي راهي نفت تهران شــد. البته آقايي تحت قرارداد باشــگاه پرســپوليس است و بــراي يك فصل به صــورت قرضي در تيم نفت تهران توپ خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.