باباصفري: «استوا از دينامو» هم بهتر است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشي - همراه تعدادي ديگر از لژيونرها اردو را ترك نكرد و تا روز آخر با ساير مليپوشان در اردو ماند؛ آن هم به اين دليل كه ويزايش نرســيد و منتظر بود تــا مقدمات ســفرش به روماني فراهم شــود؛ مقصد بعدياش. محســن باباصفري، دروازهبان تيم ملي هندبال كه فصل گذشــته در ليگ تركيه بازي كرد، امسال ترجيح داد به روماني برود و تجربه متفاوتي داشته باشد. ساعاتي پيش از ترك ايران و در شرايطي كه هنوز قرارداد نهايي را امضا نكرده، دقايقي با او همكالم ميشويم تا هم از تيم ملي بگويد، هــم از تصميم تازه اش.

لژيونرها زودتــر اردو را ترك كردند اما شما در اردو مانديد.

ويزايم آماده نبود و بايد ميماندم تا ويزاي روماني را دريافت كنم. براي پيوستن به استوابخارست؟

بله. با اين تيم صحبتهايي داشتم و به توافق رسيدهام اما هنوز قراردادم را امضا نكردهام. مــيروم تا صحبت نهايي را انجام دهم و اگر مشــكلي پيش نيايد، تمريناتم را آغاز كنم.

تجربه خوبي در تركيه نداشتيد كه تصميم به جدايي گرفتيد؟

نــه. اتفاقا ليگ خوبي را پشــت ســر گذاشــتم. از تيمم بــراي دو فصل هم پيشــنهاد داشــتم امــا همزمان از استوابخارست هم پيشنهادي مطرح شد و همين موضوع باعث شد تا خيلي خوب سطح اين ليگ و اين تيم را بررسي كنم.

استوا بخارســت؛ رقيب اصلي دينامو بخارست در روماني؛ تيمي كه سه لژيونر ايراني در آن حضور دارند.

دقيقا. از ايرانيهاي دينامو درباره استوا ســواالت زيادي پرسيدم و نتيجه تحقيقاتم اين بود كه استوا از نظر شرايط تيمــي و نظمي كه دارد، بســيار بهتر از دينامو اســت. برادران استكي گفتند كه تيم خوبي است و در نهايت به اين نتيجه رســيدم كه براي اين فصــل اين تيم را انتخــاب كنم. البته اين نكته را هم نبايد ناديــده بگيريم كه مبلغ تيم ســابقم به نسبت استوابخارست نيز رقم كمتري بود.

با اتفاقــي كــه دو فصل قبل برايتان در ليگ ايران افتاد، احتماال اصال حضــور در تيمهاي ايراني، در برنامه هايتان نبوده.

دقيقا. اصال نميخواهم به آن روزها فكر كنم. حتي دلم نميخواهد نام آن تيم را هم بياورم. آن سال اشتباه كردم كه در ليگ ايران بازي كردم. باالخره پولتان را گرفتيد؟

به هيــچ وجه. من هــم موضوع را رهــا كردم و تصميم گرفتم ســر اين موضوع نمانم و راهم را براي رســيدن به اهدافم ادامه دهم. خيلي سعي كردم آن روزها را فراموش كنم.

لژيونرهاي هندبال در يكي دو ســال اخير، براي همراهي تيم ملي در تورنمنتهای مختلف مشكالتي داشــتند، آيــا در ايــن رابطه در قراردادتان بندي را قرار ميدهيد؟

در پيــش قــراردادي كــه برايم فرستادند، خودشان اين بند را قرار داده بودند اما مســاله اين است كه فقط براي مســابقاتهايي كه در تقويم فدراســيون جهانــي قرار دارد، اين شــرايط را دارند. به هميــن خاطر نميتوانم براي ســئول كاپ، تيــم ملي را همراهــي كنم. البته فكر ميكنم همه لژيونرها اين مشــكل را داشته باشند اما براي مسابقات تونس كه آبان ماه برگزار ميشــود، چون در تقويم فدراسيون جهاني هندبال است، مشكلي نداريــم و ميتوانيم دو ســه روز قبل از مسابقه به اردو ملحق شويم. اين روند تا دي ماه كه تيمهاي اروپايي به تعطيالت نيمفصل ميروند، ادامه دارد. آن موقع كه نزديك رقابتهاي انتخابي جهان اســت، ميتوانيم در اردو باشيم.

چقدر به آينده تيم ملي هندبال اميدواريد؟

خيلي زياد. البته به شــرط اينكه برخي از پيشكســوتان هندبــال بگذارند آرامش اين تيم حفظ شود. ما مليپوشان كــه به هم قــول دادهايم هــر كاري از دستمان بر ميآيد براي آرامش اين رشته انجام دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.