سلطانيفر: اين استان در دولت دوازدهم اولويت ويژهاي دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسعود سلطانيفر در حاشيه بازديد از دهكده ورزشي (المپيك) زاهدان گفت: «براســاس تحليلهاي وزارت ورزش و جوانان، اســتان سيســتان و بلوچستان از اســتعدادهاي ورزشي فراواني برخوردار است.» او با بيان اينكه نياز اســت ورزش سيستان و بلوچســتان در توسعه سخت افزاري و امكانات ســرعت بيشتري بگيرد، ميگويد: «ورزش سيســتان و بلوچستان در دولت دوازدهم از اولويت ويژهاي برخوردار است.»

او ادامــه ميدهــد: «تكميــل پروژههاي نيمــه تمام در سيســتان و بلوچســتان از اولويتهاي مهم وزارت ورزش و جوانان در اين اســتان است. اســتعدادهاي زيادي در مناطق مختلف سيستان و بلوچستان وجود دارد كه اگر زيرســاختهاي ورزشــي براي آنها فراهم شود اين امكان را دارند كه در صحنههاي مختلف بينالمللي براي استان و كشور افتخار آفريني كنند.»

سلطانيفر تاكيد دارد كه در وزارت ورزش و جوانــان برنامهريزي ويــژهاي در حال انجام است تا در چهار سال آينده تمركز خاصي روي ورزش سيستان و بلوچستان وجود داشته باشد. تكميل فضاهاي ورزشي در دست اقدام و نيمه كاره، استعداديابي ورزشي، كمك به هياتهاي ورزشــي و برگــزاري مســابقات بينالمللي در سيســتان و بلوچســتان از اولويتهاي نخست وزارت ورزش و جوانان در چهار ســال پيش رو است. ضمن اينكه سيستان و بلوچستان با توجه به شــرايط جغرافيايي خوبي كه دارد ميتواند ميزبان بسياري از مسابقات ورزشي باشد.»

سلطانيفر ادامه ميدهد: «تكميل سالن چهار هزار و ۰۰5 نفري دهكده المپيك زاهدان كه يكي از ضرورتهاي سيستان و بلوچستان است در برنامه وزارت ورزش و جوانــان قرار گرفته اســت. البته با برنامهريزي كه داريم اين سالن ورزشي تا ۲ سال آينده به طور كامل تكميل و بهره برداري ميشود.

ضمــن اينكه تمام برنامههاي توســعهاي سيســتان و بلوچســتان در بخش ورزش در قالب ســند برنامه توسعه اســتان تدوين شده كه بازسازي فضاهاي ورزشــي، تكميل پروژههاي ورزشي، ايجاد فضاهاي جديد ورزشي، استعداديابي ورزشي، كمك به هياتهاي ورزشي و برنامهريزي براي ميزباني از مســابقات ملي و بينالمللي در سيســتان و بلوچستان از جمله موارد ذكر شده در سند توسعه ورزش استان است.»

مســعود ســلطانيفر وزير ورزش و جوانان به همراه تعدادي از روساي فدراسيونها ديروز براي رونمايي از سند توسعه ورزش سيستان و بلوچستان و رسيدگي به مشكالت حوزه ورزش اين استان به زاهدان سفر كرد. شركت در نشســت هم انديشي روساي ۲۱ فدراســيون ورزشي كشور و هياتهاي ورزشي سيســتان و بلوچستان و سمنهاي استان، بازديد از دهكده ورزشي المپيك زاهدان و پروژههاي ورزشــي در حال اجرا از جمله برنامههاي سفر يك روزه وزير ورزش و جوانان به زاهدان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.