بلژيك؛ آخرين تيم اروپايي در مسابقات جهاني واليبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملــي بلژيك با پيــروزي 3 بر يــك برابر تيم اســتوني، موفق شد با 5 پيروزي متوالي، آخرين ســهميه قاره اروپــا براي حضــور در مســابقههاي جهاني واليبــال 8۱۰۲ را كســب كند. بلژيكيها در حالي كه تنها دو ست براي كسب سهميه مسابقههاي جهاني نياز داشتند، موفق شــدند در ادامه پيروزيهايشــان، با نتيجه 3 بر يك تيم اســتوني را از پيش رو بردارند و بهعنوان آخرين تيم از قاره اروپا، بليت مســابقات جهاني واليبال را كســب كنند. تاكنون حضور تيمهاي ايتاليا و بلغارستان بهعنوان ميزبانان مسابقههاي جهاني و لهســتان قهرمان سال ۴۱۰۲ جهان به همراه فرانسه، هلند، اسلووني، روسيه، صربستان، فنالند و بلژيك از قاره اروپا در مسابقههاي جهاني قطعي شده است.

از قاره آسيا هم ۴ تيم به رقابتهاي جهاني صعود ميكنند كه پيش از اين تيمهاي ژاپن و استراليا دو سهميه را كسب كردهاند و تكليف دو ســهميه ديگر در رقابتهاي گروه A آسيا كه از 9۱ تــا 3۲ مردادماه در اردبيل برگزار ميشود، مشــخص خواهد شد. تيم ايران هم ايــن روزها براي حضــور قدرتمنــد در اين رقابتهــا در اردو قرار دارد و پس از سفر به تركيه و اردوي تداركاتي در اين كشور، به اردبيل ميرود تا بتواند سهميه جهاني را در خانه كسب كند.

همچنين دو تيــم از آمريكاي جنوبي، چهار تيم از منطقه نورســكا و سه تيم از قاره آفريقا در مسابقههاي جهاني حاضر خواهند شد.

نوزدهمين دوره مسابقههاي جهاني واليبال 8۱۰۲ با حضور ۴۲ تيم و براي نخســتين بار به ميزباني دو كشــور (ايتاليا و بلغارســتان) برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.