اگر حدادي اضافه شود از اين هم بهتر ميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش بسكتبال ايران ميگويد برخــالف صحبتهايــي كــه مطرح ميشــود، اكثر تيمها از جمله لبنان با قدرت به مسابقات كاپ آسيا ميآيند.

ارسالن كاظمي در مورد عملكرد تيم ملي بسكتبال در مسابقات اطلس اسپرت ميگويد: «ســطح مســابقات خوب بود و نماينده آمريكا همان تيمي بود كه ســال اول شــركت كرده بود و چند تيم اروپايي هم بودند. قطر نيز با دو بازيكن آمريكايي آمده بود و استراليا تيم خوبي را آورده بود. چين هم در خانه بازي ميكرد و حمايت تماشــاگرانش را داشــت. همه تيمها فكر ميكردند حامد حدادي هم بازي ميكند و بــه همين دليل يك پســت 5 خوب با خود آورده بودنــد.» او ادامه ميدهد: «ما بايد در اين مسابقات فيناليست ميشديم و بچههــا تالش زيادي در اين مســابقات كردنــد و واقعا حيف شــد. مقابل ليتواني تا ســه كوارتر خيلي خــوب بوديم اما در كوارتر چهــارم توپ هايمان وارد ســبد نشد و بدشانســي آورديم و خود آنها هم باورشــان نميشد كه ما را برده باشند. در مجموع باخت در اين رقابتها بهتر از اين است كه در كاپ آسيا ببازيم.»

مليپــوش بســكتبال به شــرايط خوب اين رقابتها براي تيم ايران اشــاره ميكند: «نكته جالب توجه براي تيم ملي در اين رقابتها اينكــه همه بازيكنان در امتيازآوري ســهيم بودند و اكثر بازيكنان در زمين حضور پيدا ميكردند.»

او در مــورد اينكــه فرصــت يــك رويارويي با اســتراليا پيش از كاپ آســيا را در فينال از دســت داديم نيز ميگويد: «اســتراليا با تيم «سيدني كينگز» حضور پيدا كرده بود و نميدانيم چند نفر از آنها در كاپ آسيا استراليا را همراهي خواهند كــرد اما در مجموع ميتوانســتيم رقابت خوبي با آنها داشته باشيم.»

او همچنيــن ميگويــد: «تيمي كه هدفش قهرماني اســت فرق ندارد مقابل چــه تيمي بــازي ميكند. در مســابقات آسيا چلنج سال گذشته هم گفتند تيمها قدرتمند نبودند امــا نگفتند كه تيم ملي ايــران ۰۴ دقيقه دفاع ميكــرد و اجازه حمله به حريفــان نميداد. اينها را مطرح ميكنند تا ارزش كار بچههاي تيم ملي را پايين بياورند.»

ايــن بازيكن تيم ملي بســكتبال در مورد اينكه تيم ملي چقدر براي كاپ آسيا آماده شده است نيز توضيح ميدهد: «هر تيمــي هرچقدر هم آماده باشــد، باز هم ميتواند بهتر شــود. ما هم از لحاظ بدني و تاكتيكي شرايط خيلي خوبي داريم و تا كاپ آســيا بهتر هم خواهيم شد، به ويژه اگر حامد حدادي اضافه شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.