آسيبهاي به جامانده از يک تصميم چكشي در ژيمناستيک

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بركنــاري تعــدادي از عوامل اجرايي فدراسيون ژيمناستيك و همچنين اعضاي كادر فني تيم ملــي ابهامهاي زيادي را به وجود آورده و اين ســوال را پيش آورده كه آيا رييس فدراســيون ژيمناستيك به هيچ كــدام از اين عوامل اعتقادي نداشــته كه بخواهد از آنها اســتفاده كند. زهرا اينچه درگاهــي كه به تازگي هدايت فدراســيون ژيمناستيك را به دســت گرفته، براي ۷۱ نفر از كســاني كــه از فدراســيون حقوق ميگرفتنــد، حكم بركنــاري زده و اعالم كرده براي تســويه حســاب به امور اداري مراجعــه كنند. اســماعيل آقايــي، محمد آذرپي سرمربي تيم ملي بزرگساالن، حسن ميرقائمي مربي تيم ملي جوانان، اسماعيل خرســندل مربي بدنســازي، شهرآشوب، محمدرضا كاظمي، اصغري، رضايي، رحمان گلزار، علــي نصيري، خانم ســروري نايب رييس بانوان و فتحــي، از جمله افرادياند كه حكم بركناريشــان زده شده است. اين تصميــم در حالي از ســوي درگاهي اتخاذ شــده كه رييس فدراســيون يكي دو روز قبل در گفت و گويي اعالم كرد كه از افراد حاضر در فدراســيون گزارش يك ماه اخير آنها را خواســته اما آنها چيزي براي نوشتن نداشتهاند و همين موضوع به منزله عملكرد منفي آنهاست. اين حرف با توجه به فضايي كــه در برخي از فدراســيونها وجود دارد، منطقي به نظر ميرســد امــا در مورد كادر فني و برخي از افراد ابهامهايي مطرح است و اين ســوال به وجود ميآيد كه آيا در اين فرصت محدود، رييس فدراســيون در مورد كادر فني هم به جمع بندي رسيده است يا شناخت قبلي باعث اين تصميم شده است؟ نكته ديگــري كه به نظر ميرســد رييس فدراسيون بايد به آن توجه داشته باشد، اين است كه در ژيمناســتيك پيش از اين هم فضا خيلي خوب نبــوده و اختالفات زيادي بين اهالي اين رشــته وجود داشــته است. در اين شــرايط آيا اين رفتار به اختالفها دامن نميزند؟ شــايد براي برقراري آرامش و البتــه اجراي برنامههاي رييــس، نياز به تامل و روش ديگري باشــد تــا تيم ملي و ساير تيمها، از ســر و صداها و حاشيههاي احتمالي كمترين آسيب را ببينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.