نخستين برد نماينده واليبال ايران در جام ملت ها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي واليبــال اميد ايــران در نخستين بازي رقابتهاي قهرماني مردان آســيا مقابل عــراق به پيروزي رســيد. رقابتهاي واليبال قهرماني مردان آسيا، از روز گذشته به ميزباني كشور اندونزي آغاز شد و تيم ملي واليبال زير 3۲ سال ايران كه نماينده ايران در اين رقابتهاست، كار خود را با پيروزي آغاز كرد.

شاگردان سيچلو از ساعت ۴۱ ديروز به وقت محلي به مصاف تيم ملي واليبال عراق رفتند و در پايــان اين ديدار موفق شــدند با حساب 3 بر صفر حريف خود را از پيشرو برداشته و آغاز مقتدرانهاي در اين رقابتها داشته باشند.

تيم ملي واليبال ايران در اين بازي با تركيب حميد حمودي، رحمان تقيزاده، ســليم چپرلي، ســهندا... ورديان، امين اســماعيلنژاد، ســعيد جواهــري توانا و رسول طالبي خامنه آغاز كرد.

در ست نخست برتري از همان ابتدا با تيم ملي واليبال ايران بود. دريافتهاي ناقــص از بازيكنان تيم عــراق و عملكرد خــوب ايــران روي توپهاي برگشــتي موجب شده بود تيم ايران شرايط بهتري نســبت به حريفش داشته باشد. از طرفي حمــالت ايران در اين ســت به خوبي به امتياز تبديل ميشد. در نهايت ايران 5۲ بر ۷۱ برنده اين ست شد.

ست دوم ايران با همان تركيب ست اول پا بــه ميدان گذاشــت. عراقيها در اين ست هم از همان ابتدا مغلوب قدرت بلندقامتان كشــورمان شدند. اين ست با برتــري 5۲ بر 6۱ تيم ملي ايران به پايان رسيد.

ست ســوم اين مسابقه هم مانند دو ست ديگر با پيروزي براي ايران همراه بود تا شاگردان سيچلو در اولين بازي خود با حساب 3 بر صفر به پيروزي برسند.

تيم ملي واليبال مردان زير 3۲ سال ايران در روز دوم اين مسابقات امروز هم از ســاعت ۴۱ به وقت اندونزي و ۰3:۱۱ به وقــت ايران به مصاف تيم ملي واليبال پاكســتان خواهــد رفت. پاكســتانيها نخســتين ديدار خود را ديروز با شكست مقابل چين تايپه پشت سر گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.