افتتاح المپياد ملی ورزش همگانی دانشجويان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اولين المپياد ملی ورزش همگانی دانشجويان پسر دانشگاههای سراسر كشــور با روشن شدن مشعل اين المپياد به صورت رسمی آغاز شد. مراسم افتتاحيه اولين المپياد ملی ورزش همگانی دانشــجويان پسر دانشگاههای سراســر كشور با حضور ورزشكاران دانشجو از 95 دانشگاه كشور و تعدادی از مسووالن در سالن تربيت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم مجتبی صديقی، معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوری و رييس سازمان امور دانشجويان، محمود نيلی احمدآباديريال رييس دانشگاه تهران، عبدالحميد احمدی، معــاون فرهنگی وزير ورزش و جوانان، محمد پوركيانی، مديركل تربيت بدنی وزارت علوم، علی حبيب اللهی، مديركل تربيت بدنی دانشگاه تهران، مجيد سرســنگی، معاون فرهنگی دانشــگاه تهــران، علی مجدآرا، رييــس فدراســيون ورزش همگانی،غالمرضا جعفری رييس فدراســيون ورزش روستايی و عشايری حضور داشتند و با روشن شدن مشعل المپياد، ورزشكاران حاضر در اين رقابت ها مراسم رژه را برگزار كردند. اولين المپياد ملی ورزش همگانی دانشجويان پســر دانشگاههای سراسر كشور با حضور 95 تيم از دانشــگاه های سراسر كشور در 6 رشته ورزشی به مدت 3 روز و به ميزبانی دانشگاه تهران برگزار می شود. اين المپياد در بخش دختران نيز با حضور 93 تيم از دانشــگاه های كشور هفته گذشته به ميزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.