كيهاني در سه هزار متر با مانع نهم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي ليگ طاليي دووميداني برگزار شــد و برترينها معرفي شــدند. دومين مرحله رقابتهــاي ليگ طاليي دووميداني، با رقابت دووميدانيكاران در هشت ماده برگزار شد كه در اين مسابقه نتيجه جالبي در ســه هــزار متر با مانع اتفــاق افتاد. حســين كيهاني كه طالي رقابتهاي قهرماني آسيا را دارد، در اين مسابقه نهم شــد. در جريان اين رقابت در مواد مختلف اين نتايج به دست آمد: دو 200 متر: حســن تفتيــان ۰۷:۰۲ ثانيه، علي خديــور 8۷:۰۲ ثانيه، محمد چشمهزار ۰۲:۱۲ ثانيه دو 400 متر: رضــا ملكپور 3۷:۱، ميالد رمضاني ،5۱:89 مهدي پيرجهان 5۲:86 ثانيه دو 800 متــر: امير مــرادي ،۱:۴8:69 پژمان يارولي ۷6:9۴:۱، مسلم نيادوست ۲9:9۴:۱ دو 3000 متر بــا مانع: همايون همتي 8:59:۱۲ اول، بهزاد مصطفوي ،9:۰9:۷8 خليل ناصري ۱۲:۲۱:9 پرش ارتفاع: كيوان قنبــرزاده 9۱/۲ محمدرضا وظيفه دوســت 5۰/۲ محمد اختيارآبادي ۱/95 پرش ســه گام: وحيد صديق 9۷/5۱، علــي عقيلــي ۰9/۴۱، هــادي مداحي ۲6/۴۱ پرتاب نيزه: يونس يونســوند ۷۲/3۷ متر، ايوب آرخي 6۷/85 متر، اميد تاجي ۷۴/۷6 متر پرتاب چكش: رضا مقدم 69/66 متر، پژمان قلعهنويي ۷۲/۲6 متر، علي مرادي ۰۴/۱6 متر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.