براي جهاني به احتمال زياد تغيير داريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازگشت اولين گروه كاروان ايران از المپيك ناشنوايان تيمهــاي ملي تيراندازي، جودو، كشــتي فرنگي و بولينگ توانستند در رشــته تيراندازي، فاطمه اسفندياري (مدال نقره)؛ ناشــنوايان با كســب 2 مدال نقره و 7 مدال برنز با اســتقبال جودو، مهرداد صيدي، مهرداد بداغي و تيمي جودو (مدال برنز) مســووالن به ميهن بازگشــتند. اولين گروه كاروان ورزشــي و كشــتي فرنگي، ابوذر ربيعزاده (مدال نقره)، عليرضا دانشور، ناشنوايان شامل: تيراندازي، جودو، كشتي فرنگي و بولينگ پس رســول درياني، هاشــم بياباني و اكبر صابري (مدال برنز) را به از كســب 2مدال نقره و 7 مدال برنز با استقبال معاونت ورزش دســت آورند. اين رقابتها در رشــتههاي فوتبال، دووميداني، بانوان وزارت ورزش، نماينده كميته ملي المپيك و مســووالن واليبال، واليبال ســاحلي، بدمينتون، تنيس روي ميز، كاراته و اين فدراسيون به كشور بازگشــتند. ورزشكاران ناشنواي ايران كشــتي آزاد در سامســون تركيه در حال برگزاري است و تا 8 در بيســت و سومين دوره المپيك تابســتاني 2017 ناشنوايان مرداد ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.