گنج زاده: بهترين مدال را در ورشو ميگيريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجبور شديم بيرون از دهكده، هتل بگيريم دارنده نشــان طالي مســابقات جهاني اتريش تاكيد دارد كه براي رســيدن به شهر «ورشــو» راهی طوالني را سپري كرده و بعد از اين سفر طوالني با شرايط نامناسبي روبهرو شدهاند. سجاد گنجزاده ميگويد: «پس از پايان مسابقات قهرماني آســيا با آن همه خستگي بــه ايران آمديم و بالفاصله پــس از چند روز راهي مسابقات لهســتان شديم. براي رسيدن به شهر ورشو سفری طوالني داشتيم و پس از رسيدن ديديم دهكدهاي كه براي ورزشكاران در نظــر گرفتهاند اصال شــرايط جالبي ندارد؛ خوشــبختانه آشوري بيرون از دهكده براي ما هتل گرفت.»

گنــجزاده در مــورد شــرايط مســابقات قهرماني آســيا كه به ميزباني قزاقستان برگزار شد، ميگويد: «مسابقات قهرماني آسيا از لحاظ برگــزاري واقعا عالي بود اما در مقايســه با دوره قبل كه مســابقات به ميزباني ژاپن برگزار شــد شــرايط چندان تعريفي نداشــت. نحوه قضاوت داوران هــم خيلي خوب بود؛ مــن ايراد خاصي نديدم شــايد هم به خاطر اينكه مســابقات را با دقت نــگاه نميكردم اينطور حس ميكنم اما تا جايي كه مســابقات را تماشا كردم ايراد خاصي در بخــش داوري وجود نداشــت. در رقابتهاي قهرماني آسيا پس از 3 مسابقه در بخش كوميته انفرادي وارد فينال مسابقات شدم، متاسفانه در فينال بازي را به حريفم واگذارم كردم و به مدال نقره رسيدم؛ البته در بخش كوميته تيمي در دو مسابقه بازي كردم كه قبل از فينال حريف قزاق را شكست دادم و در فينال هم نماينده عربستان را بردم. خدا را شكر توانستيم ثابت كنيم كه تيم ايران يك سر و گردن از همه تيمها باالتر است.»

او در ادامــه صحبتهايش ميگويد: «طبق برنامهريــزي ســرمربي تيم ملي هــر روز صبح تمرينات منظمــي انجام ميدهيم. اميدوارم روز مسابقات شــرايط خوبي داشته باشيم تا همه ما بتوانيم نمايش خوبي از خود ارائه كنيم. مطمئن باشــيد كه اگر تك تك ما بچهها شــرايط بدني خوبي داشته باشــيم و خودمان باشيم بهترين مدال را ميتوانيم در لهســتان كســب كنيم و دست پر به كشورمان برگرديم.»

قهرمان طاليي كاراته جهان در پاســخ به اين سوال كه آيا شناخت خوبي از كاراتهكاهاي حاضــر در اين مســابقات دارد يــا خير، عنوان ميكند: «بــه غيــر از كاراتــهكای نيوزيلندي تكتك حريفانم را ميشناسم. همه حاضران در مسابقات جزو بهترينهاي دنيا هستند. هر كسي در اين مسابقات شركت كرده براي كسب مدال طال آمده اســت. مطمئنا همه نفرات حاضر در اين مسابقات هم تجربه كافي دارند و هم اينكه از لحاظ تكنيك، تاكتيك و شرايط فني در سطح بااليي قرار دارند كه توانســتهاند سهميه حضور در اين مســابقات را كســب كنند. خدا را شكر فكر ميكنم تنها كشــوري كه 5 سهميه واقعي را كســب كرده كشــور ما ايران است. اميدوارم همه چيز خوب پيش برود و نتايج خوبي كسب كنيم.»

مهدي بيباك:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.