تغييرات در راه است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس فدراســيون جودو در حاشــيه مجمــع عمومي اين فدراسيون به ماجراي انتخاب كادر فني تيم ملي اشاره كرده است. البته محمد درخشان توضيح نداده كه چرا منصوري سرمربي شده و يــا اينكه چه اتفاقي بــراي زارعيان رخ داده اســت كه با وجود دريافت حكم سرمربيگري هرگز در كنار تيم ملي ديده نشد.

درخشــان اين را هم نگفته كه چرا با وجــود انتخاب نفرات جديد بــراي كادر فني باز هم صحبت از حضــور مربيان خارجي اســت. او به جاي پاسخ دادن به اين سواالت به سراغ دليل انتخاب همزمان ميران و رودكي بهعنوان مدير تيمهاي ملي رفته و در اين باره توضيح داد: «رودكي مدير تيمهاي ملي اســت، مدير تيمهاي ملي در حقيقت وظيفهاش بيشــتر كار مديريتي اســت يعني كار اداري، پشتيباني و برنامهريزي براي سفرها و در حقيقت او رييس سازمان است. كار ميران برخالف رودكي فقط فني است.»

درخشــان همچنين ادامه داد: «چند جلسه با ميران داشتم و ديدگاههايي در مورد تيم ملي داشــت به هر حال محمود وزنهاي است و 4 دوره در بازيهاي آسيايي شركت كرده و يك مدال برنز جهان را نيز دارد، از لحاظ ســن و ســال يك مقدار طمأنينه دارد، همچنين همــكاري و هماهنگي با رودكي و مابقي بچهها دارد، ما او را دعــوت به همكاري كرديم و كار او صرفا فني اســت اما كار رودكي عمدتا مديريتي است.» او در پاسخ به اين سوال كه باز هم تغييراتي خواهيد داشــت يا خير، گفت: «ما قطعا تغييرات داريم، بعضــي از تغييرات را انجام داديــم و بعضي را هم انجام ميدهيم. مــا يك تغييراتي در تيم ملي بزرگســاالن و جوانان داشــتيم، در نوجوانــان تغييرات داريم چون در اولويت بعدي ما بود، فعال اقدام خاصي نكرديم و گذاشــتيم با بررســي بيشــتر انجام شود اما در ســاختار اداري تغييراتي داريم متناســب با عملكرد و نيازمندي و شرايط پيشرو.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.