منتظرم خبرم کنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تكواندوكار المپيكي ايــران اعالم كرد براي حضور در اردوهاي تيم ملي منتظر اعالم كادر فني و فدراسيون است.

مهدي خدابخشــي درباره حضور در نشســتي كه در فدراسيون با حضور مســووالن تيمهاي ملي و فدراســيون تكواندو برگزار شد گفت: «در جلســهاي با حضور دبير فدراســيون و رييس سازمان تيمهاي ملي مسائل مختلفي را مطرح كرديم كه مهمترين آن آمادگي براي حضور در اردوهاي تيم ملي بود.»

خدابخشــي ادامه داد: «فرصت كســب 120 امتيــاز رقابتهاي قهرماني جهان و 40 امتياز رقابتهاي گرندپري مســكو را از من گرفتند، ولي با اين وجود مشكلي براي حضور در اردوهــاي تيم ملي نــدارم و اگر تيم ملي به من نياز داشــته باشــد و دعوتم كنند، در خدمت تيم ملي هستم. اگر هم دعوت نكنند بازهم مشكلي نيست و همچنان به تمرينات خود ادامه ميدهم.»

اين عضــو تيم ملي درباره اينكه در اين نشســت آيا از رفتارهاي گذشته خود عذرخواهي كرده يا نه ؟ گفت: «در خصوص حاضر نشــدن در رقابتهاي انتخابي به دليل آنكه برخي اساتيد تكواندو حضور داشــتند كه احترام آنها بر همه واجب است، همان موقع هم از مســائل بهوجود آمده ناراحت شدم، ولي واقعا به دليل آنكه برخي موارد شفاف نبود شــرايط روحي مناسب براي حضور در اين رقابتها را نداشتم.»

خدابخشــی همچنين ادامه داد: «به هر حال مســووالن فدراسيون صحبتهاي ما را شــنيدند و در نهايت قرار شد پس از گفتوگو با رييس فدراسيون و ســرمربي تيم ملي نتيجه را به ما اعالم كنند. بهعنوان يك تكواندوكار همواره تمرينات خود را پيگيري كردهام و بازهم تاكيد ميكنم كه براي حضور در اردوي تيم ملي مشكلي ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.