قصد بازگشت به ميدان مبارزه را ندارم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

علــي مظاهــري پرافتخارتريــن بوكســور ايران و مربي كنوني تيم ملي بوكس خبر بازگشــت به ميدان مبارزه و حضور مجــدد در رينــگ بوكس را تكذيب كــرده و تاكيــد دارد كه فعال به هيچ وجه قصد بازگشــت به رينگ مسابقه را ندارد. علي مظاهري در مورد صحبتهــاي اخير مبني بر بازگشــت دوبارهاش به رينگ مبارزه، معتقد است: «چنيــن چيزي وجود نــدارد. در حال حاضــر نه قصد انجام ايــن كار را دارم و نه شــرايطش وجود دارد. با شــرايط موجود در بوكــس ايران عالقهاي براي بازگشت به روي رينگ ندارم.»

مظاهري همچنيــن با بيان اينكه هيچ صحبتي در اين مورد با او نشــده است، ميگويد: «صحبتي با فدراسيون نداشــتهام و گويا من در فدراســيون اضافه بودهام. با دوســتان ديگر صحبت و جلســههايي را هــم در فدراســيون برگــزار كردهاند. احتماال ورزشــكاران ديگر ميتوانند بــه بوكس ايران كمك كنند كــه اگر اين طور شــود من هم خوشــحال ميشــوم.» پر افتخارترين بوكســور ايران در مورد احتمال اعزام نشــدن تنها سهميه تيم ملي بوكس به بازيهاي جهاني يادآور ميشود: «ابتدا بايد دليل اعزام نكردن اين ورزشكار را مشخص كنند. اگر به دليل هزينههاي اين سفر ميخواهند آن را كنسل كنند بايد بگويم كه فدراسيون تشكيل شده تا براي ورزشــكاران هزينه كند اما اگر جلسهاي گذاشتهاند و از بينتيجه بودن اين اعزام مطمئن شــدهاند با اين هدف ميتواننــد اعزام را لغــو كنند اما نبايد صحبت هزينــه باشــد.» دارنده مدال طالي بازيهاي آســيايي بــا گاليه از فدراسيون بوكس تاكيد ميكند: «دليل اصلي نتيجه نگرفتن فدراسيون بوكس دور بــودن قهرمانان از بوكس اســت. دليل اين دوري هــم نبود احترامات و رعايت نكردن ارزش ورزشكاران است. من اگر مدالي گرفتــهام وظيفهام بوده است اما بهعنوان پر افتخارترين بوكسور ايــران حتي به اندازه مدال هايم به من احتــرام نميگذارنــد. علــي مظاهري بهعنــوان عضوي از خانــواده بوكس و مربي اين رشــته ورزشي هيچ احترامي از فدراســيون شــاهد نبــوده اســت. احترامي بــه مدالهاي من گذاشــته نميشــود و فدراســيون بايد بداند كه تا احترام به قهرمانان نباشــد وضعيت بوكس بهتر نميشود. من از نسل همان بوكســورهايي هســتم كه در سال 85 جاي خواب نداشــتيم و كانكس خواب بوديم اما با تمام اينها توانستم بهترين نتيجه را بگيرم اما االن فدراسيون حتي نميگويد كجايي.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.