معرفي مسافران كشتي قهرماني جوانان جهان در فنالند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تركيــب تيمهــاي كشــتي آزاد و فرنگي ايران بــراي حضور در رقابتهاي كشــتي جوانــان قهرماني جهــان در فنالند اعالم شــد. رقابتهاي كشــتي جوانان قهرماني جهان روزهاي 10 تا 15 مردادماه در فنالند برگزار ميشود. تيمهاي كشتي آزاد و فرنگي جوانان ايران در اين رقابتها به ميدان خواهنــد رفت كه كادر فني هر دو تيم تركيب نفــرات اعزامي را معرفي كردند. در كشــتي آزاد كه هدايت اين تيم بر عهده تقي اكبر نژاد اســت، در وزن 50 كيلوگرم عليرضا ســرلك، در وزن 55 كيلوگــرم نادر نصــري، در وزن 60 كيلوگرم يونس امامي، در وزن 66 كيلوگرم اميرحســين حســيني، در وزن 74 كيلوگرم محمد متقي نيا، در وزن 84 كيلوگرم احمد بذري قلعه، در وزن 6۹ كيلوگرم دانيال شــريعتي نيا و در وزن 120 كيلوگرم نعيم حسن زاده به ميدان خواهند رفت. در كشــتي فرنگي هم كه هدايت اين تيم برعهده حميد باوفــا اســت، در وزن 50 كيلوگرم پويا دادمــرز، در وزن 55 كيلوگرم محمدجــواد رضايي، در وزن 60 كيلوگرم كرامت عبدولي، در وزن 66 كيلوگرم امين كاويانينژاد، در وزن 74 كيلوگرم محمد شــربي نيازي، در وزن 84 كيلوگــرم آرمــان عليزاده عبدولــي، در وزن 6۹ كيلوگرم اميرمحمد نوروزي و در وزن 120 كيلوگرم امين ميرزازاده براي حضور در مسابقات جهاني انتخاب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.