5 مأموريت كليدی كهکشانیها در اردوی تابستانی

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - پدرو ايرانسو ‪Pedro Iranzo‬

50 روز پــس از آن شــبی كــه كاپيتان سرخيو راموس دوازدهمين جام قهرمانی رئال مادريد را در ليگ قهرمانان اروپا باالی سر برد، كهكشانیها بامداد دوشــنبه اردوی تابستانی پيش فصلشــان در آمريكا را با قبول شكست برابر منچســتريونايتد در ضربات پنالتی بازی كه در 90 دقيقه يک بر يک مســاوی شد آغاز كردند اما آنها هنوز سه بازی ديگر در اين اردو دارند كه مربیشان زينالدين زيدان در آنها بايد به نحو احسن برای برطرف كردن مشكالت و ضعفهای تيمش استفاده كند. در ادامه به 5 مســاله كه زيزو در تابستان جدايی بازيكنانی مانند خامس، موراتا و دانيلو از كهكشانیها را بايد برطرف كند میپردازيم.

در کمین یك مهاجم زينالدين زيدان اخيرا تأييد كرد كه رئال مادريد جای خالی آلوارو موراتا كه به چلســی فروخته شد را احساس خواهد كرد. نشريه آس هم با يک نظرســنجی از هواداران رئال مادريد گفتههای زيزو را تأييــد كرد چون 72 درصد از 17 هزار كاربر ســايت اينترنتی اين نشريه گفتهانــد كه رئال به يک مهاجــم جديد نياز دارد. بر كسی پوشيده نيست كه كيليان امباپه، مهاجم فرانســوی موناكو در صدر فهرســت بازيكنــان مورد نظر زيزو قــرار دارد اما ظاهراً رئال مادريد كمكم دارد به اين نتيجه میرسد كه برای امباپه هنوز زير بار فشار سنگين بازی در ليگی مانند الليگا و تيمی مانند رئال رفتن زود است. رئال هنوز به طور كامل از خريد اين بازيكن 18 ساله قطع اميد نكرده است و زيدان هم اخيرا گفته:«هر اتفاقی تا پايان بازار ممكن اســت رخ دهد. امباپه بازيكن خوبی است اما تمركز من روی تيم خودم است.» بازگشت رونالدو كريســتيانو رونالــدو قرار اســت پنجم آگوســت 11( روز ديگر) به اردوی تابســتانی رئال مادريد ملحق میشــود. زيدان به رونالدو به خاطر شركت در جام كنفدراسيونها بيش از ساير بازيكنانش استراحت داده بود اما حاال او كمكــم دارد خودش را برای از ســر گرفتن تمريناتش آماده میكند. بازگشــت رونالدو به جمع بازيكنان رئال مادريد اما مسووليتهای اين باشگاه را بيشتر میكند چرا كه فلورنتينو پرس، رييس كهكشــانیها و همكارانش بايد راهی برای جلب نظر ســتاره پرتغالیشان كه از ماجرای متهم شــدن به فرار مالياتی دلخور اســت، پيدا كننــد، هرچند به نظر میرســد رونالدويی كه تا يک ماه پيش شايعه جدايیاش از رئال مادريد شــنيده میشد، با تغيير موضع 180 درجــهای تصميم به مانــدن در برنابئو گرفته است. تمدید قرارداد با ایسکو، بنزما، کارواخال

ناچو و مارسلو رئال مادريد و ايســكو فصل گذشته برای تمديد قراردادشان توافق كردند اما با وجود آنكه اين اتفاق رخ نــداد، اين هافبک رفتهرفته اوج گرفت و در نيم فصل دوم خودش را به تركيب اصلــی رئال تحميل كرد. با اين حال هنوز هم برای تمديد قرارداد او كه سال 2018 به پايان میرســد اقدامی صورت نگرفته اســت. بنزما، كارواخال، ناچو و مارســلو هم وضعيتی مشابه دارند و مذاكرات باشــگاه بــا آنها برای تمديد قراردادهايشــان هنوز به نتيجه نرسيده است. انتظار میرود بنزما تا ســال 2021 يا 2022 تمديد كند. در مورد مارســلو و كارواخال هم بعيد است مانعی برای تمديد قراردادهايشان به وجــود آيد. در همين حال ناچو هم با عملكرد خوبش در فصل گذشته توانسته باشگاه را برای تمديد قراردادش تا سال 2021 متقاعد كند.

ترافیك خط میانی با اضافه شــدن دنی سبايوس و بازگشت ماركوس يورنته به جمع شــاگردان زينالدين زيــدان، ترافيــک خــط ميانی ايــن تيم باال رفته اســت چرا كه اين خــط پيش از اين هم بازيكنانی مانند كاســميرو، كروس، مودريچ، كواچيچ و ايسكو را داشــت. حاال زيدان برای خط ميانی تيمش كه اغلب اوقات با سيســتم 4-3-3 بــازی میكند هفــت گزينه دارد. اگر باشــگاه بخواهد از ترافيک اين خط كم كند، كواچيچ گزينه اول است. تطبیق سیستم بازی با گرت بیل آماده

بيل در فصل اخيــر به خاطر مصدوميت شــديدی كه گريبانــش را گرفت نتوانســت كار خاصــی برای رئال مادريــد انجام دهد اما حاال كه آمادگیاش را به دســت آورده است، انتظارات فراوانــی از او وجود دارد و بازیهای بزرگ دوســتانه رئال در تابســتان امسال هم فرصت خوبی است كه اين بال ولزی خودش را برای بازیهای رسمی فصل آينده از جمله دو الكالسيكوی سوپرجام آماده كند. زيدان بايد شــرايطی را برای بازيكن سابق تاتنهام فراهم كند تا او تأثيرگذاریاش بر بازی رئال را از سر بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.