كيهليني: قيمت ديباال در حد نيمار نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جورجو كيهليني گفتــه كه پائولو ديباال به اندازه نيمار ارزش ندارد. پاري ســنژرمن قصد دارد بند فســخ 222 ميليون يورويي قرارداد نيمار با بارسلونا را فعــال كند و اين بازيكن را به خدمت بگيرد. آنها دستمزدي نجومي هم براي اين بازيكن در نظر گرفتهاند. نيمار سه ســال پيش با قيمت حدود 88 ميليون يورو به بارسلونا پيوست.

ديباال در تابستان 2015 از پالرمو راهي يوونتوس شــد و نقشي تاثيرگذار در اين تيم داشت. گفته ميشود ديباال ممكن است جانشين نيمار در بارسلونا شــود اما كيهليني گفتــه كه يوونتوس نبايد انتظار داشــته باشد بارسلونا تمام مبلــغ فــروش نيمار را به اين باشــگاه بپــردازد تا ديبــاال را بخــرد. كيهليني ميگويــد: «ارزش ديباال امروز به اندازه نيمار نيســت؛ البته با تمــام احترام و ارزشــي كه بــراي پائولــو قايلم. فصل قبل هم گفتم، نيمار در ســطح مسي و رونالدو است و دارد به سمت كسب توپ طال پيش ميرود.»

از او درباره قيمت نيمار سوال شد و او گفت: «اعدادي كه گفته ميشــود بســيار باال هستند اما اين مبلغ را براي بازيكنــي ميپردازند كه يکتنه جريان بــازي و جريــان يک فصــل را عوض ميكند. پس طبيعي است كه يک تيم، در صورتي كه فرصتش را داشته باشد، چنين مبلغي را بپردازد.»

كيهليني در كنار لئوناردو بونوچي و آندرهآ بارزالي يكي از بهترين خطوط دفاعــي اروپــا در چند فصــل اخير را ســاخته بود اما بونوچي اخيرا به ميالن پيوسته است.

كيهليني ميگويد: «خوب يا بد، او در زمينهاي يار من بود. من او را در هفت سال گذشته بيشتر از جيجي (بوفون)، آندرهآ و حتي افراد خانوادهام ميديدم. دلم براي او بسيار تنگ ميشود اما شايد مدافع ديگري بيايد كه اجازه دهد نفس بكشيم و انرژي خود را به بهترين شكل ممكن نگه داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.