آنري: پيشرفت مسي هنوز تمام نشده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيري آنري مهاجم ســابق بارســلونا و تيم ملي فرانســه ميگويد ليونل مسي هنوز جاي پيشرفت دارد. تيم ارنستو والورده روند آمادهسازي خود را در نيويورك پي ميگيرد بعد از آنكــه در اولين بازي خــود 2 بر يک يوونتــوس را برد. حاال كه فصــل جديد در حال آغاز شدن اســت، آنري ميل فوقستاره آرژانتيني براي اينكــه هر روز بازي و تمرين كند و سخت بكوشــد را تحسين كرد. او كه حاال سفير باشگاه كاتاالن محسوب ميشود، به تلويزيون بارســا گفت: «مســي براي همه يک نمونه اســت. انگيزه او تمام نميشــود و همــه بايد از او يــاد بگيرند. لئو البته كمي تغيير كرده و بيشتر گل ميسازد. فكر ميكنم بــه اندازه كافي درباره آنچــه براي تيم انجام ميدهد، صحبت نميشــود. پيشرفت مسي هنوز تمام نشــده، او بازيكــن فوقالعادهاي اســت.» با وجود شــايعات زيادي كه درباره جدايي نيمار از بارســلونا مطرح است، آنري ميگويد اگر مثلث مســي، ســوارس و نيمار دست نخورده باقي بماند، رقابت با آن سخت خواهد بود: «اين ســه نفر در خط حمله واقعا ترسناك هستند، شيوه بازي شان، گل و پاس گلهايشــان به همديگر و با هماهنگي كه بينشان به وجود آمده، متوقف كردنشان كار خيلي ســختي است. وقتي يكي از آنها مدتي گل نزند همه دليلش را ميپرســند. اين سه مدتي طوالني است كه درخشيدهاند و باشگاه اميدوار اســت اين موفقيت ادامه پيدا كند.» آنري درباره مربي باشــگاه هــم گفت: «اگر يک نفر باشــد كه بارسلونا را خوب بشناسد، والورده است. ميبينم كه عملكرد خوبي دارد اما تيــم بايد درباره او صبور باشــد و كمک كند.» از آنري درباره «بارسلونا بودن» سوال شد كه گفت: «بارسلونا خيلي خاص اســت. وقتي آنجا بازي كردم اين را فهميدم و حاال براي من بيشــتر از يک باشــگاه است. در زمان من 11 بازيكن از آكادمي در تيم حضور داشتند. بازيها، گلها، هواداران و نوكمپ، همه چيز خاص است. اگر شما فوتبال را دوست داشته باشيد، بارسلونا را دوست داريد. اين تيم فوقالعاده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.