تالش اینتر برای خرید دیماریا و ویدال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سايت توتومركاتو ايتاليا از تالش باشگاه اينتر بــرای خريد آرتورو ويــدال از بايرن مونيخ يا آنخل دیماريا از پاریســنژرمن خبر داده است. به گزارش منابع اين سايت اينتر آماده است كه خريدهای تابستانیاش را بــا ارائه پيشــنهاد بــه باواريايیها برای خريد هافبک شــيليايی سابق يوونتوس از سر بگيرد. گفته میشــود اين بازيكن 30 ســاله اخيرا پيشنهاد 57 ميليون يورويی از نرآتزوری داشته كه آن را رد كرده است چرا كه نمیخواهد در ايتاليا برابر تيم ســابقش يوونتوس قــرار بگيرد امــا توتومركاتووب نوشــته اســت كه اين جابهجايی هنوز هم ممكن است رخ دهد. در همين حال كالچو مركاتو نوشــته كه اينتر با پاریسنژرمن هم چند هفتهای اســت كــه وارد مذاكره شــده تا آنخل دیماريا را به خدمت بگيرد. اين سايت مدعی شده است كه اگر PSG نيمار را از بارســلونا بــه خدمت بگيرد، آن وقت بال ســابق رئال مادريــد را به فروش خواهد گذاشت و اينتر میتواند اولين خريد رويايیاش را در تابستان سال جاری انجام دهد. چيزی كه شــانس نرآتزوری را برای جذب ســتاره آرژانتينی پاريسیها افزايش میدهد، رابطه خوب مدير ورزشیاش والتر ساباتينی با پابلو ســاباگ، مدير برنامههای دیماريا اســت. گفته میشــود اينتر برای خريــد دیماريا حاضر اســت 30 ميليون يورو بدهد و آماده است كه مدافعش جفری كندوگبيا را هم به عنوان بخشی از اين رقم به تيم فرانسوی بفرستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.