دیدار مورینیو با بازیکنان سابق

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یکي از نکات جالب بازي منچســتریونایتد با رئال مادریــد دیدار دوباره ژوزه مورینیــو با بازیکنــان رئال بود که پیــش از این با او کار کــرده بودند. مربي منچستریونایتد که در ســالهاي 2010-2013 در سانتیاگو برنابئو کار کرد یك به یك آنها را در آغوش گرفت و احوالپرســي گرمي با مارسلو کرد. کریم بنزما، لوکا مودریچ، تونــي کروس و گرت بیل هم از مربي پرتغالي اســتقبال کردند. مورینیو رابطه خوبي با هیات مدیره رئال مادرید داشــت بخصوص با خوســه آنخل ســانچس، هر چند این رابطه در جذب آلوارو موراتا کمکي نکرد. او براي دومین بار بعــد از جدایي از رئال مادرید با این تیم روبهرو شــده. دفعه قبلي چهارســال پیش بود که او مربي چلســي و کارلو آنچلوتي مربي رئال مادرید بود و آن دیــدار هم در چارچوب همین جام قهرمانان بینالمللي برگزار شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.