قيمت پريشيچ 55 ميليون يورو است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوچانــو اســپالتي، مربــي اينتــر به منچستريونايتد هشدار داده و گفته كه بايد پيشنهادي مناسب براي ايوان پريشيچ ارائه دهند، وگرنه بايد خريد او را فراموش كنند.

يونايتد در تابستان به دنبال جذب اين بال كروات بوده است و ژوزه مورينيو گفته او يكي از اهداف اصلياش در بازار است اما آنها نتوانستهاند اينتر را مجاب به فروش او كنند و باشگاه ايتاليايي حاضر نيست كه او را با قيمتي ارزان بفروشد.

اينتر اعالم كرده كه قيمت اين بازيكن 55 ميليون يورو اســت و تنها پيشنهادهاي باالتر از اين قيمت را براي خريد او بررســي خواهد كــرد. يونايتد تاكنون حاضر نشــده مبلغي بيشتر از 45 ميليون يورو براي خريد اين بازيكن 82ساله پيشنهاد بدهد. اسپالتي، مربي اينتر هم تاكيد داشــته كه اين بازيكن را بــا خود به تور پيشفصــل در چين ببرد. اسپالتي گفته است: «او بازيكني رويايي است و اگر آينده او كامال وابسته به من بود، قطعا نگهش ميداشتم اما اگر پيشنهادي برسد و باشــگاه از مبلغ آن راضي باشد و بتوانيم از پول فروش او براي ســرمايهگذاري و تقويت تيم اســتفاده كنيم، او ممكن اســت برود.» يونايتد در تابســتان تنها دو بازيكن خريده اســت: ويكتور ليندلــوف و روملو لوكاكو كه هر دو در تــور پيشفصل اين تيم در آمريكا حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.