خرمگاه از «قانون تيموريان» استفاده ميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محمــد خرمــگاه ميخواهد از روشــي بــراي دريافــت مطالباتش از باشــگاه نفــت اســتفاده كند كه بــه «قانــون تيموريــان» معــروف شده.

حــاال ســوال ايــن اســت كه چــرا روش تيموريــان وقتــي عليه اســتقالل باشد، نشــانه بي تعصب بــودن بازيكن اســت و اگر با همين روش بخواهيــد عليه باشــگاه نفت شــكايت كنيد، به قــول خرمگاه از شير مادر حاللتر ميشود؟ خرمگاه درباره مطالباتــش از نفت ميگويد: «بازيكنــان نفت باغيرت هســتند و شــير مادر حاللشــان. آنها لحظهاي براي موفقيت نفت پا پس نكشــيدند و تمام توانشان را در زمين گذاشتند بدون آنكه ريالــي دريافت كنند اما حاال پول خودشــان را ميخواهند و اين بيمعرفتي اســت كه به حقشان نرسند.

ســوال من اين اســت اگر خود مديــران نفت كه با ما قــرارداد امضا كردنــد 6 ماه حقوقشــان را دريافت نميكردند وضع زندگيشــان به چه روزي ميافتاد و چــه كار ميكردند؟ من از مديران 2 ســال نفت بســيار گلــه دارم چراكــه قراردادهايي را با ما امضا كردند كــه نميتوانند آنها را اجــرا كنند. من شــخصا از حق زن و بچهام نميگذرم و هركاري الزم باشد ميكنم.

اميدوارم آقاي تــاج به قولي كه در جلســه به ما دادند پايبند باشــند و پــول ما را بگيرند چراكه اين بچهها براي تيم زحمت كشــيدند. همانطور كــه گفتم به هيچ عنــوان از حق زن و بچــهام كوتاه نميآيــم و اگر به ما پــول ندهند، خــودم از فدراســيون فوتبال به فيفا شــكايت ميكنم. همه ما زيرمجموعه فيفا هستيم و حداقل بايد يك مرجــع بينالمللــي به داد ما برسد.

آقــاي تــاج به مــا گفتنــد كه حق و حقــوق بازيكنــان و كادرفني ســابق را ميگيرنــد اما ســوال من اين اســت كه چطور اينقــدر راحت ميتوانند حــق بچههاي ما را بخورند و با مربي و بازيكنــان جديد قرارداد ببندند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.