حسنزاده: تاج راي كميته انضباطي را وتو نكرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شاید محرومان استقالل را بخشيدیم

گفته ميشد بعد از جلسه استقالليها با تاج، رييس فدراسيون راي كميته انضباطي (محروميت سه بازيكن اميد استقالل) را وتو كرده است اما اسماعيل حسن زاده رييس كميته انضباطي اســتقالل در اين خصوص اينطور توضيح ميدهد: «بعد از اينكه كميته انضباطي دســتور موقــت محروميت بازيكنان اســتقالل را تا رسيدگي كامل صادر كرد، روز گذشته مقامات باشگاه استقالل با مهدي تاج جلسهاي را در اين خصوص برگزار كردند تا نسبت به محروميت بازيكنان اين تيم دفاعياتشــان را انجام دهند. از قرار معلوم يكي از تقاضاهاي مقامات اســتقالل از رييس فدراســيون اين بوده است كه جلسه رسيدگي به پرونده بازيكنان اين تيم از سوي كميته انضباطي زودتر برگزار شود كه تاج نيز در اين زمينه دستور الزم را صادر كرد اما برخي رسانهها اين موضوع را بهگونه ديگري مطرح كرده و بحث وتوي رأي كميته انضباطي را پيش كشــيدند. اين درحالي است كه هيچ يك از مقامات فدراسيون فوتبال آراي كميته انضباطي را وتو نكرده و اتفاقا اخالق رييس فدراســيون هم اين طور نيســت كه در كار كميته انضباطي دخالت كند. ما كار خودمان را ميكنيم، اگرچه تاج نســبت به ســرعت رسيدگي و ترتيب اثر دادن به تقاضاي استقالل دستوراتي را دادند كه بررســيها را انجام ميدهيم و احتمال رســيدگي زودتر از موعد به پرونده استقالل از سوي كميته انضباطي با موافقت تاج وجود دارد اما اساسا بحث وتو كــردن يا رفع اثر كردن از رأي كميته انضباطي هيچگاه مطرح نبوده، چون او هيچوقت در اين موارد دخالت نميكند.» حسنزاده در پاسخ به اين سوال كه پس احتمال اينكه جلســه برگزاري براي دفاعيات استقالليها زودتر از موعد قبلي يعني نهم مرداد برگزار شــود، ميگويد: «درســت اســت و اين احتمال وجود دارد. در واقع احتمال اينكه دســتور رســيدگي به اين پرونده زودتر از موعد مقرر توسط مقامات فدراسيون صادر شود، وجود دارد چون شروعكننده اين شكايت فدراسيون فوتبال بوده است. در واقع فدراسيون ۱3 تير نسبت به باشــگاه استقالل شكايت كرد و اين پرونده از همان زمان باز شد.» حسنزاده در مورد اينكه آيا اميدواري به بخشــش استقالليها وجود دارد، ميگويد: «در هر صورت آنها بايد ابتدا دفاعيات خود را انجام دهند و شــايد دفاعشان خوب بود كه در اين صورت ترتيب اثر خواهيم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.