برزاي: در حال مذاكره با تيم اروپايي هستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهنام برزاي چوب لــج و لجبازيهاي منصوريــان را خــورد و در حالي كه فصل پيــش عملكرد خوبي داشــت از ليســت استقالل بيرون گذاشته شــد تا اين روزها به دنبال تيم جديد باشد. برزاي در خصوص وضعيت خود ميگويــد: «در حال مذاكره بــا تيم اروپايي هســتم. از اروپا پيشــنهاد دارم و اولويتــم بازي در اروپا اســت تا به اميد خدا لژيونر شــوم. بــه زودي وضعيتم مشخص ميشــود. اگر با تيم مورد نظر به توافق رســيدم كه راهي اروپا ميشــوم در غير اين صــورت در ليگ داخلي فوتبالم را ادامه ميدهم.» برزاي در مورد پيشنهادهاي داخلياش هم ميگويد: «از چهار، پنج تيم داخلي پيشنهاد دارم اما چون اولويتم بازي در اروپا است هنوز به اين پيشنهادات جواب نداده ام. در صورت منتفي شــدن حضورم در اروپا با يكــي از تيمهاي داخلي قرارداد ميبندم.» در مورد لجبازيهاي منصوريان با اين بازيكن شــايعات مختلفي منتشر شد كه يكي از اين شــايعات مربوط ميشود به شــاديهاي گل اين بازيكن كه به ســبك فرهاد مجيدي بــود. خيليها معتقدند كه همان شــاديهاي گل منصوريان را مجاب كرد تا اين بازيكن را از ليست بيرون بگذارد اما سرمربي استقالل هميشه در مورد برزاي سياست سكوت اتخاذ كرد و حرفي در اين ارتبــاط نزد اما با توجه بــه عملكرد برزاي كامال مشخص اســت كه بحث فني او را از اســتقالل دور نكرد و عوامل ديگري در اين موضوع تاثير گذار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.