جباري:دراستقاللمسووليتمبيشترشده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خوبي طي شد. چند بازي تداركاتي داشتيم كه كيفيت خوبي از خودمان نشــان داديم. اميدوارم همين روند ادامه داشــته باشد تا بتوانيم شــروع خوبي در ليگ برتر داشــته باشــيم.» اين بازيكن درباره هجمههايي كه عليهاش در بازگشــت به استقالل به وجود آمــد، ميگويد: «نميخواهــم راجع به اين مسائل صحبت كنم.»

جباري در پاســخ به اين سوال كه آيا بــا آمدن بازيكنــان با تجربــهاي مثل او و منتظري به استقالل، اين تيم نتيجه خوبي در اين فصل ميگيرد؟ ميگويد: «استقالل تيم جواني است و به نظر من پارسال نتيجه خوبي كسب كرد. مسلما هدف اين است كه امسال به قهرماني برسيم. امسال اين انگيزه و اراده هست و بازيكنان خوبي را در اختيار داريم و اميدوارم ايــن اتفاق بيفتد. حضور دوبارهام در استقالل مســووليت من را دو چندان ميكند و اميدوارم كه بتوانم جواب محبتهاي هــواداران را بدهــم. اميدوارم بتوانم براي تيم محبوبــم بازيهاي خوبي انجــام بدهم و براي رســيدن به اين هدف تالش زيادي انجام ميدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.