قائدي: باشگاه پيگير محروميت هست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهدي قائدي روز گذشــته پس از ثبت قرارداد سه سالهاش با استقالل در هيات فوتبال گفت: «شــرايط استقالل بســيار خوب است و خوشــحالم به تيم محبوبم آمدهام. قرار اســت در روزهاي آينده خانوادهام به تهران بيايند و باشگاه هم پيگيركارهاســت.» ايــن بازيكن در مورد كار كردن با عليرضا منصوريان هم گفت: «منصوريان مربي خوبی اســت و تمرينات خوبي را انجام ميدهد. اميدوارم فصل خوبي را سپري كنيم. بايد تفكر ما حرفهاي باشد و در قالب تيم قرار بگيريم. با اين تمرينــات ميتوانيم نويد روزهاي خوبي براي اســتقالل بدهيم. بازيكنان باتجربــه واقعا هــواي بازيكنان جوان را دارند و از اين بابت بسيار خوشحالم.»

قائدي در خصــوص اينكه ميتواند در تركيب جايي داشــته باشــد، گفت: «اين موضوع بســتگي به نظر سرمربي دارد و من بايد تمرين كنم.»

ايــن بازيكــن در واكنــش بــه محروميتش از ســوي كميته انضباطي فدراســيون فوتبال به دليل عدم حضور در اردوي تيــم فوتبال اميد گفت: «اين موضوع به من ارتباطي ندارد و باشــگاه پيگير اين مساله است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.