بالتكليفي مگويان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديــر برنامههــاي مگويــان براي چندمين بار در طول هفتههاي گذشــته اعــالم كرد از خروج نام ايــن بازيكن از ليست استقالل استقبال ميكند.

ادموند اختــر در مورد دليل حضور نيافتن مگويــان در هيات فوتبال گفت: «هرايــر نيــازي بــه حضــور در هيات فوتبال نداشــت چون او يك سال ديگر با اســتقالل قرارداد دارد. مثال خســرو حيدري، علي قربانــي و مهدي رحمتي هم نيازي نداشتند به هيات فوتبال بروند و نرفتند. نكته دوم اينكه مگويان ديروز با لباس شخصي به تمرين استقالل آمد چون مصدوم اســت و شــرايط تمرين كردن نــدارد. او با من به كمپ حجازي آمــد و صحبتي در مورد جدا شــدنش نبود.»

اختــر در پايان گفت: «اگر صحبتي در مــورد جدايــي مگويان باشــد بايد با مديــر برنامههايش صحبــت كنند و مــن هم كه خيلي وقــت پيش گفتم از جدايي او استقبال ميكنم، به شرط آنكه مطالبات 3 سال گذشتهاش را نقد بدهند و با او تسويه حساب كنند.» هنوز معلوم نيست منصوريان چه تصميمي براي اين بازيكن ارمنستاني گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.