ابراهيمي امروز ثبت ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك استقالل در ميان بازيكنان ثبتي ديروز اين تيم هم حضور نداشــت. گروهــی از بازيكنان اســتقالل ديروز و پريروز با حضور در هيات فوتبال استان تهران قراردادشان را با اين باشگاه رسماً به ثبت رســاندند. با اين وجود در ميان ايــن بازيكنان اثري از اميــد ابراهيمي، هافبك دفاعي با تجربه اســتقالل نبود تا نگراني بابت وضعيت او براي هواداران ايجاد شود.

اينطور كه گفته ميشود ثبت قرارداد ابراهيمــي به امروز موكول شــده و اين بازيكن ساعت 0۱ صبح در هيات فوتبال حاضر ميشود تا قراردادش را ثبت كند. اميد ابراهيمي فعال مصدوم اســت و به طور حتم در بازيهاي نخست استقالل حضور ندارد. در غياب او منصوريان بايد به ديگــر هافبكهاي دفاعي اســتقالل بازي دهد. البته در آستانه ليگ هفدهم استقالل با بدشانســي مواجه شده و به دليل اينكه نورافكن در اردوي تيم اميد شــركت نكرد به همراه دو بازيكن ديگر استقالل محروم شــده و نميتواند براي اســتقالل به ميدان برود به اين ترتيب استقالل در پســت هافبك دفاعي دچار مشــكل ميشــود و اســتقالليها بايد اميدوار به مســاعدت فدراســيون براي رفع محروميت نورافكن باشــند. در غير اين صورت باز هم منصوريان بايد نگران انتخاب تركيب خود باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.