جباروف در ايفمارک

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك ازبك اســتقاللی ها صبح ديروز در ايفمارك حاضر شــد. ســرور جباروف كه يكشنبه برای اضافه شدن به تمرينات استقالل به تهران بازگشته بود صبح ديروز به همراه كادرفنی استقالل در ايفمارك حاضر شد.

جباروف اولين بازيكن استقالل بود كه قرارداد خود بــا اين تيم را در هيات فوتبال ثبت كرد و حاال تبديل به آخرين بازيكنی شد كه تســت های پزشكی را پشت ســر می گذارد.اين هافبك ازبك از امروز در تمرينات اســتقالل حاضر خواهد شد.

بــدون ترديــد جبــاروف را بايــد جنجالــی تريــن بازيكن فصــل نقل و انتقاالت دانســت. اين بازيكن ازبك كه فصل پيش به دليل محروميت استقالل از نقــل و انتقاالت به اجبار ســپاهان را برای بازی كردن انتخــاب كرد تصميم نداشــت به تعهد خود پايبند باشــد اما اســتقاللیها با ســماجت ايــن بازيكن را بــه تهران كشــاندند و در نهايت با او قرارداد بستند. جباروف بدون شك يكی از بازيكنــان ثابت اســتقالل در بازیها خواهد بود . اين بازيكن به همراه جباری و چند بازيكن ديگر اســتقالل ميانگين ســنی تيم را باال می برند اما منصوريان اعتقاد دارد كه آنها بازيكنان بين المللی اين تيم هستند كه در بازی های آسيايی عصای دست او خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.