جلسه منصوريان با بازيكنان جديد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي استقالل عصر يكشنبه جلســهاي با خريدهــاي جديد خود در جريــان تمرين اين تيــم برگزار كرد. انجــام خريدهــاي بينالمللي براي ترميم اســتقالل روشي بود كه منصوريــان در ابتــداي پيش فصل در نظــر گرفــت و به هميــن دليل اســتقالليها فعالترين تيم بازار نقل و انتقاالت تابستاني بودند.

ســرمربي اســتقالل در پيــش فصل منتظري، جباري، شــهباززاده، شــجاعيان و بيت ســعيد را بهعنوان اصليترين خريدهاي خود به هواداران معرفي كرد و اين بازيكنان البته خيلي زود در ديدارهــاي تداركاتــي جايي براي خود درون تركيب استقالل پيدا كردند.

سرمربي آبيها در جريان تمرين پنجشــنبه نيز دقايقي بــا خريدهاي جديد خود در آســتانه فصل صحبت كرد تا نشــان دهد براي تغيير سبك و تغيير در نتيجــه گيري براي فصل پيش رو حســاب ويــژهاي روي اين خريدها باز كرده است.

خريدهــاي منصوريــان در خط دفــاع، هافبك و حمله در پيش فصل و ديدارهاي دوســتانه نمايش بسيار خوبي داشتند و حاال هواداران چشم انتظــار رونمايي از آنهــا در افتتاحيه ليگ برتر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.