تمرين پشت درهای بسته

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرينات تيم استقالل تا روز بازی با نفت آبادان پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

تمرين اســتقالل ديروز تعطيل بود و آبیپوشــان از امــروز برای بازی بــا نفت آبــادان آماده میشــوند. بعد از ثبــت قــرارداد مجتبــی جباری و مهــدی قائــدی كــه ديــروز صورت گرفــت ثبــت قــرارداد كادر فنی تيم اســتقالل به روز چهارشــنبه موكول شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.