حكمي بهدست ما نرسيده، فرصت دفاع بدهيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نامه ساكت به فيفا در دفاع از ملوان

چند ماهي اســت كه خبرهايي مبني بر شكايت زوران زالتكوفسكي از باشــگاه ملوان بندر انزلي به فيفا به علت عدم پرداخت طلب خود شــنيده ميشــود. حتي گفته شــد اين تيم در آســتانه كســر 6 امتياز قــرار دارد. زالتكوفسكي نخستين بار فصل 90-91 و زماني كه باشگاه در اختيار سازمان منطقه آزاد بود، به ملوان آمد. قرارداد ســال اول اين بازيكن 100 هزار دالر و ســال دوم به مبلغ 150 هزار دالر بوده است. قرارداد سال دوم اين بازيكن با باشــگاه ملوان فسخ شد و زوران از قرارداد نخست هم مبلغ 45 هزار دالر دريافت كرد. پس از مدتي زوران در اين باشــگاه حاضر شــد و آمادگي خود را براي رضايت از باشــگاه ملوان در ازاي مبلــغ 70 هزار دالر اعالم كرد اما مســووالن وقت باشگاه اين درخواســت را نپذيرفتند و زالتكوفسكي از اين باشگاه به فيفا شكايت كرد.

اين پرونده تا مدتي فراموش شــد تا اينكه فيفا به باشگاه ملوان نامهاي ارسال و اين باشگاه را بــه پرداخت 320 هزار دالر محكوم كرد. روز سوم خرداد سال جاري، فيفا مهلت سه هفتهاي را كه جهت اعتراض به حكم و ارائه اســناد در نظر ميگيرد، به ملــوان داد. آنطور كه فيفا در تماسهاي تلفني ادعا ميكنــد، اين نامه را به فدراســيون فوتبال ايران تحويل داده اســت تا به باشگاه ملوان برســاند (چنين احكامي براي باشگاه ارسال ميشود چرا كه مخاطب، باشگاه اســت و رونوشــت حكم در اختيار فدراسيون قرار ميگيرد) اما ظاهرا در ســاختار كلي چنين فرآيندي طي نشــده است چرا كه اعضاي روابط بينالملل فدراســيون نيز از وجود چنين نامهاي اظهار بياطالعي كردند.

در هر صورت در روز 20 تير ماه ســال جــاري وجود چنين نامهاي به اطالع باشــگاه ملوان ميرســد آن هم در حالي كه مهلت مورد نظر به اتمام رسيده است. فيفا هم چون جوابي از طرف ملوان دريافت نميكند، ملوانان را محكوم خواهد كرد چرا كه هنوز حكم قطعي كسر امتياز نه براي فدراسيون فوتبال ايران و نه براي باشگاه ملوان ارسال نشده است. هفته گذشته مسعود رضاييان مديرعامل باشگاه ملوان به همراه تيمهاي حقوقي اين باشگاه و نيز فدراســيون فوتبال، جلسهاي دو ســاعته در حضور محمدرضا ساكت برگزار كردند. ســاكت روز يكشنبه نامهاي به فدراســيون جهاني فوتبال نوشت كه در چند جاي اين نامه، سرپرســت دبير كلي فدراســيون فوتبال اعالم كرد نامهاي از فيفا به باشگاه ملوان و نيز اعالم رسمي محكوميت باشگاه ملوان به فدراسيون فوتبال نرسيده است.

ســاكت در اين نامه از فيفا درخواست كرد كه اگر اين نامهها توسط باشگاه ملوان و فدراســيون فوتبال دريافت شده است، گزارش رسيد آن از طريق فكس يا ايميل جديد ارســال شود. ساكت همچنين درخواست كرده اســت با توجه به اينكه چنين حكمي به دســت باشگاه نرسيده و حتي فدراســيون نيز بعدا در جريان قرار ميگيــرد، فيفا فرصت تجديد نظر براي رســيدگي موضوع در دادگاه عالي ورزش )CAS( را به باشگاه ملوان بدهد.

اگر پول زوران كه فيفا باشــگاه ملوان را بــه پرداخت آن محكوم كرده پرداخت نشــود و ملوان به كســر 6 امتياز محكوم شــود، فيفا به فدراسيون فوتبال به طور رسمي كسر امتياز را ابالغ خواهد كرد. اين در حالي است كه هنوز هيچ حكم كتبي نه به فدراسيون فوتبال و نه به باشگاه ملوان بندرانزلي بدين منظور نرســيده است. بايد ببينيم اين پرونده در نهايت به كجا خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.