مهاجري:‌با‌این‌ستار‌هها‌انتظار‌از‌ما‌باال‌است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا مهاجري سرمربي تيم فوتبال پديده مشــهد درباره شرايط تيمش پيش از آغــاز فصــل ميگويد: «اردوي خوبي را در تركيه داشــتيم و خوشــبختانه بازيهاي دوســتانه مورد نظرمــان را هــم در آنجا برگزار كرديم. ما امســال بــر اســاس نيازهايمان 6 بازيكــن جــذب كرديم و بايد بگويم شكر خدا در تمام نقاطي كه احساس ميكرديم نقطــه ضعف هســتند و بايد ترميم شــوند، بازيكنهاي مورد نظرمان جذب شدند. وقتي شــما بازيكناني مثــل خلعتبري، قاضي، اكبر صادقي، خانــزاده ...و را به تيم خود اضافه ميكنيد طبيعتا انتظارها از شــما باال ميرود. ما هم ميخواهيم امسال نمايش دلپذيري را داشته باشيم و به جايگاه شايستهاي در جدول برسيم.»

او از هدفگــذارياش بــراي فصــل جديد ميگويد: «هدف ما قرار گرفتن بين شــش تيم باالي جدول اســت و خب رســيدن به اين هدف به عوامل مختلفي بســتگي دارد. شما نگاه كنيد سال گذشته سايپا 2 تا 3 امتياز از مــا و ســياهجامگان به ناحــق گرفــت و همان 6 امتيــاز كلــي در جايگاه تيمــش در جــدول تاثير داشــت. ما اگــر اتفاقات عجيب و غريــب برايمان رقم نخورد و همه چيز روال طبيعي داشته باشد خيلي اميدواريــم كه بتوانيم جايگاه شايســته تيم پديده و مردم مشــهد را در جدول به دست بياوريم.»

مهاجري از قرعــه تيمش هم رضايت دارد: «خوشبختانه قرعه امســال ما در قياس با سال گذشــته بهتر اســت اما به هر حال همه تيمها كار كردند، بازيكنان خوبــي به خدمت گرفتند و اينطور نيســت كه بگوييم فالن بازي ما ساده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.