ناظمالشريعه: سطح مسابقات آسيا بهتر از قبل است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيدمحمد ناظم الشريعه سرمربي تيم ملي فوتســال در مورد رقابتهاي فوتسال جام باشگاههاي آسيا ميگويد: «خدا را شــكر تيم گيتي پسند با يك بازي حســاب شده و با برنامه توانست نماينده چين را با قدرت شكست دهد و براي ساير تيمها خط و نشان بكشد.

البتــه تيم گيتي يكي از تيمهاي خــوب و بــا ســابقه كشــور در جام باشگاههاي آسيا است و ساير تيمها از روز اول روي اين تيم حساب قهرماني باز كردند.

امسال سطح مسابقات كمي باالتر از ســالهاي قبل است به دليل اينكه اكثر تيمهاي حاضر در اين مسابقات از بازيكنان لژيونر خارجي استفاده كردند و اطالع داريد كــه اكثرا هم بازيكنان ايراني هستند.

اميدوارم نماينده خوب كشورمان با هميــن روند بــه پيروزيهاي خود ادامه دهد تا انشــاا... با جام قهرماني به ايران بازگردند.»

او زمان آغــاز اردوي تيم ملي را هم مشــخص ميكند: «تمرينات تيم ملــي از 14 مرداد در هتــل آكادمي فوتبال هفتهای دو روز برگزار ميشود و طبق برنامهريزي كه از قبل با كميته فوتسال شده قرار است بازيهاي ليگ يك روز در هفته برگزار شود.»

سرمربي تيم ملي اميدوار است تا ليگ پويايي را پيش رو داشــته باشيم تا بتواند بازيكنان شايستهاي را به اردو دعــوت كند. با اينكــه هفته اول ليگ با بي نظمي زيادي همــراه بود اما به نظر ميرســد مســابقات طبق برنامه پيش ميرود. ناظمالشــريعه در مورد وضعيت ليگ برتر فوتســال ميگويد: «درست است ليگ در هفته اول دچار بيبرنامگــي و بي نظمي بود اما خدا را شكر كمكم به روند عادي خود برگشت و در حال حاضر همه چيز خوب است. من و اعضاي كادر فني تمام مسابقات را از نزديك شــاهد هستيم تا انشاا... بتوانيم آن بازيكني كه شايستهتر است به تيم ملي دعوت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.