رضایي:‌فریب‌شرایط‌فعلي‌نفت‌را‌نم‌يخوریم‌

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

غالمرضــا رضايــي مهاجــم تيم فوتبال ســپيدرود رشت درباره وضعيت تيمش در آستانه فصل جديد ليگ برتر ميگويد: «تيم ما شــرايط خوبي دارد و تمرينــات پيشفصل بســيار خوب بود. چند بازي تداركاتي خوب نيز داشــتيم و االن هم در رشــت تمرين ميكنيم و ســعيمان اين اســت كه تا شروع ليگ برتــر از لحاظ بدني بــه وضعيت خوبي برسيم و خســتگي از تن بچهها بيرون بيايد.»

اين تيم در هفته اول بايد رودرروي نفت تهران بايســتد. هر دو مشــكالت خاص خودشــان را دارند اما سپيدرود حداقل تغييرات كادرفنــي را مثل تيم تهراني نداشــته اســت: «نفت يك تيم ريشــهدار و خوب اســت و در سالهاي اخيــر با وجود مشــكالت زيــادي كه داشــته، نتايج خوبي گرفته اســت. ما به هيــچ عنــوان فريب شــرايط فعلي نفت را نميخوريــم و معتقدم كه بازي فوقالعاده ســختي مقابــل آنها درپيش خواهيم داشــت. نفــت از زماني كه من در آن تيم بازي ميكردم با مشــكالت مالي مواجه اســت و اين مشكالت ادامه دارد. با اين حال ما نبايد به اين موضوع توجــه كنيم و قطعا در زمين مســابقه فقط مسائل فني در نظر گرفته ميشود. اگر ما باهوش نباشيم و نفت را دستكم بگيريم قطعا دچار مشكل خواهيم شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.