بازیكن‌ایراني‌نایمخن‌به‌سپيدرود‌پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي محمدياري بازيكن پيشين تيمهــاي پايه راهآهن و نفت تهران كه فصل گذشــته عضو تيم دوم نايمخن هلند بود، پــس از حضور در تمرينات سپيدرود رشــت ســرانجام با امضاي قراردادي به اين تيم پيوست و شاگرد علي نظرمحمدي شد. محمدياري 17 ساله است و جزو سهميه زير 23 سال تيم سپيدرود رشت محسوب ميشود.

مصطفــي قليچي كاپيتــان تيم اميدهــاي ســپيدرود و علــي طالش بازيكنــان ديگري بودند كــه بهعنوان ســهميه زير 23 ســال بــه عضويت تيم ســپيدرود درآمدنــد. ضمن اينكه بازيكنــان و كادرفنــي تيــم فوتبال ســپيدرود رشــت با حضور در هيات فوتبال استان گيالن قراردادهاي خود را به صورت رســمي با اين باشــگاه به ثبت رساندند.

تيم پرطرفدار و قديمي كشورمان حاال اولين حضــورش در ليگ برتر را تجربه ميكند. آنها اميدوارند با حمايت هواداران شــان نتايج خوبي را در فصل هفدهم ليگ برتر كســب كنند. البته بايــد ديد تيمي كه با مشــكالت مالي فراوان ليگ برتري شد در فصل جديد ليگ برتر تا چه اندازه مسائل مالياش مرتفع خواهد شــد. سپيدرود در حال حاضر تنها نماينده گيالن در ليگ برتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.