احتمال تغيير مالكيت نفت تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه نفت تهران در فاصله ســه روز مانده به آغــاز ليگ برتر هنوز شــرايط خوبي از لحاظ مالي ندارد و در وضعيت بالتكليفي مانده است. بيژن تاجيك از اعضاي كميته انتقال باشــگاه نفــت از برگزاري جلسه فوقالعاده مجمع هيات امنا و كميته انتقال باشــگاه نفت خبر ميدهــد: «در اين جلســه درباره شــرايط كلي باشــگاه نفت تهران تصميمگيري ميكنيم. احتمال اين موضوع زياد اســت كه باشگاه را از شــركت بهنام پيشرو پس بگيريم. آنها تا زمان جلســه فرصت دارند، مدارك خودشان را درباره پرداخت بدهيهاي بازيكنــان و بدهيهاي مالياتي به ما ارائــه دهند، در غير اين صورت ما نميتوانيم همينطور نگاه كنيم كه بهنام پيشرو تيم را از هم بپاشد.»

او در پاسخ به اين سوال كه آيا شركتهاي ديگري براي واگذاري باشگاه نفت به آنها وجود دارد يا نه ميگويد: «چند شركت وجود دارند كه مدتها است تقاضانامه خودشان را به ما تحويل دادهاند و در صورتي كه بهنام پيشرو نتواند خواستههاي ما را بر آورده كند باشــگاه نفت به آنها واگذار ميشود.» اگر اين اتفاق بيفتد آن وقت باشــگاه در آستانه بازي با سپيدرود بعيد نيست دوباره دچار تغييرات اساسي شود. ضمن اينكه هنوز تكليــف بازيكناني كه قرارداد بستهاند مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.