۷ بازيكن جديد در ايرانجوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از اينكه مرجع ثبت شــركتها و موسسات غير تجاري بوشهر، انتخاب علي وزيري بهعنوان مديرعامل باشگاه ايرانجوان بوشهر را تأييد كرد، اين باشگاه با چند بازيكن براي عقد قرارداد به توافق رســيد. غالمرضا احمدشاهي، افشين محمدي، مســعود نظرزاده و حســين كاظمي از شاهين شهرداري بوشهر، داود شاهواروقي و پيمان پورصادقي از هف سمنان و حسين قدرتيان به جمع شاگردان سعيد مفتخر اضافه شدند. همچنين محمدجواد ماهيني، محمد طارمي، سجاد فيضاللهي، حســين موجي و هاني چاپي بازيكنان فعلي ايرانجوان، قرارداد خود را به مدت يك فصل با اين باشــگاه تمديد كردند. انتقال اين بازيكنان در حالي رخ ميدهد كه جعفر پوركبگاني مديرعامل پيشــين باشگاه ايرانجوان، چند روز پيش مدعي شــده بود اگر باشــگاه بازيكني جذب كند، قرارداد آنها غيرقانوني است و قابل پيگيري از مراجع قانوني خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.