مطمئن باشید به پرسپولیس گل میزنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

رحیم زهیوی که در یکی، دو فصل اخیر خیلی موفق نشان داد و گلهای زیادی برای استقالل خوزستان به ثمر رساند، بعد از یک نیم فصل حضور در لیگ قطر به خوزستان برگشت تا در استان خود گل زدنهایش را ادامه دهد. زهیوی که این روزها خیلی آماده نشان میدهد، فکر میکند از هفته اول و در بازی با پرسپولیس میتواند گل زدنهایش را شروع کند تا به عنوان آقای گلی برسد. مهاجم سوسنگردی فوالد خوزستان که برای رسیدن به تیم ملی خیلی تالش میکند، در مورد شرایط فوالد، وضعیت خودش، بازی با پرسپولیس، عنوان آقای گلی و ... صحبت میکند.

این روزها اوضاع فوالد خوزستان چطور است؟

اوضــاع تیــم خیلی خوب اســت و بدنســازی خوبی انجــام دادیــم اما چند بدشانسی آوردیم که به مصدومیت بازیکنان مربوط میشود. در ابتدا پیمان شیرزادی که خیلی میتوانست به تیم کمک کند مصدوم شــد و بعد از آن هم ســینا مریدی و امیر زلیکانــی. این بازیکنــان در هفتههای اول خیلی میتوانســتند کمک کنند اما مصدوم شدند و متاســفانه برای بازی با پرسپولیس غایب هستند.

وضعیــت خودت چطور اســت؟ آمادگی الزم برای بازی با پرسپولیس را داری؟

بله، من خوبم و خدا را شکر به لحاظ بدنی کامال آمادهام. مطمئن باشید پنجشنبه روز سختی را برای پرسپولیس رقم میزنیم.

اما با توجــه به اینکــه در چند بازی تدارکاتی حضور نداشــتی، گفته میشد ممکن است به بازی اول مقابل پرسپولیس نرسی...

نه، چنین چیزی نیســت. من کامال آماده و با انگیزهام.

پس بــا انگیزهای کــه داری فکر میکنی روز ســختی برای پرسپولیس رقم میزنید؟

بله، درســت اســت که پرسپولیس بازیکنانــش را حفظ کــرده و ‪3 2،‬ بازیکن خوب هم گرفته اما ما هــم تیم باتجربهای داریم و با این تجربــه باال به مصاف حریف میرویــم. فوالد چیزی از پرســپولیس کم نــدارد. ما هم تیــم بزرگی هســتیم که با تاکتیــک در نظر گرفته شــده کادرفنی به میدان میرویم که بهترین نتیجه را بگیریم.

حتما برای گل زدن به پرسپولیس هم انگیزه باالیی داری؟

مطمئن باشــید به امید خدا در این بازی گل میزنم و آن را به هواداران تقدیم میکنم.

یعنــی به شــادی گل هــم فکر کردهای؟!

به این مساله فکر نکردهام چون اول باید گل باشــد و بعد شادی گل. به هر حال شادی گل خود به خود میآید و بستگی به بازی و حواشی آن دارد.

با این پیشبینیهــا فکر میکنی نتیجه بازی چند چند میشود؟

فوتبال اســت و اتفاقــات نتیجه را تعیین میکند اما ما با تاکتیک پورموسوی برای کسب بهترین نتیجه به میدان میرویم.

یعنی برای مســاوی بــه میدان نمیروید؟

ببینید هر تیمی شــیوههای خاص خــودش را دارد کــه ما هم با شــیوههای خودمان بــازی میکنیم تا نتیجه دلخواه را بگیریم.

با این صحبتها انگار به مســاوی هم راضی هستید؟

چــه برد و چه مســاوی، مــا تمام تالشمــان را میکنیم. به هــر حال بازی در تهــران اســت و مقابل پرســپولیس. ما هــم بازیکنان جدیــدی گرفتهایم که برای هماهنگــی نیاز به زمــان دارد. در کل باید بگویم نمیگذاریم پرســپولیس روز خوبی داشته باشد.

محمد طیبی که در این سالها یکی از صمیمیترین دوســتانت بود، راهی لیگ قطر شــده، جایی که شما تجربه حضور در آن را داشــتی. برای حضور موفق او در قطر توصیهای نداشتی؟

مــن و محمد بارها بــا هم صحبت کردیم. محمد با شناخت کافی به قطر و تیم القطر رفت. حقش بیشــتر از این تیم است اما بــه او گفتم که لیگ قطر کامال حرفهای است و باید تالش بیشتری کند و بهتر از آن بازیکنی که بوده، باشــد. سختیهای زیادی در قطر هست که امیدوارم از پس آن برآید.

شما هم پیشنهادات خوبی از قطر داشتی، چطور شد نماندی؟

پیشنهاد داشــتم اما میخواستم در خوزســتان بازی کنم. من حتی از استقالل و پرسپولیس هم پیشنهاد داشتم اما ترجیح دادم فعال در استانم باشم.

ظاهرا مهمتریــن دلیلتان حضور پورموسوی در این تیم بود؟

من برای حضور در خوزستان دالیل شخصی زیادی داشــتم که یکی از آنها هم پورموسوی بود. دوست دارم مردم خوزستان پشــتمان باشــند تا امســال نتایج خوبی بگیریم.

هدفگذاری تیم که روی کســب سهمیه آسیا نیست...

نه، روی آســیا نیســت اما استقالل خوزســتان زمانی که قهرمان شد کسی فکر نمیکرد حتی جزو 10 تیم باشــد اما ما با انگیزه زیادی کار کردیم و توانستیم باالتر از همه تیمها و مدعیان قرار بگیریم. این فصل هم فوالد خوزســتان چنین شرایطی دارد. تیم سرشــار از انگیزه اســت و میخواهیم بهترین بازیهایمان را انجام دهیم. شــاید ســهمیه کســب کنیم و شــاید هم برای قهرمانی برویم. همه چیز بســتگی به ‪5 4،‬ بازی اول دارد.

به دنبال کســب آقــای گلی هم هستی؟

صددرصد. من تمام تالشم را خواهم کرد. پارســال هم مدعیان آقای گلی شانس آوردنــد جدا شــدم، وگرنه آقــای گلی را مطمئنا کســب میکردم اما امسال انگیزه زیادی دارم تا به عنوان آقای گلی برســم و به تیم ملی دعوت شــوم. اگر پارسال بودم طارمی به هیچوجه نمیتوانســت آقای گل شود. هفته اول

پنجشنبه ۵ مرداد ۶۹ پرسپولیس - فوالد خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 استقالل خوزستان- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 21 سیاهجامگان مشهد- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:45 نفت تهران- سپیدرود رشت، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 21

جمعه ۶ مرداد ۶۹ پیکان تهران- پدیده مشهد، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:45 گسترش فوالد تبریز- پارس جنوبی جم، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 20 سپاهان اصفهان- سایپا، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- استقالل، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 21 هفته دوم

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۶۹ تراکتورسازی تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 19:30 سپیدرود رشت- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:45 سایپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:30

جمعه ۳۱ مرداد ۶۹ پارس جنوبی جم- پیکان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پدیده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه ۹۱ مرداد ۶۹ نفت تهران- پرسپولیس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 استقالل خوزستان- سایپا، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبریز- سپیدرود رشت، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 19:45

جمعه ۰۲ مرداد ۶۹ سیاهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پیکان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45 هفته چهارم چهارشنبه ۵۲ مرداد ۶۹ پرسپولیس- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45

پنجشنبه ۶۲ مرداد ۶۹ سایپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 تراکتورسازی تبریز- نفت تهران- ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز، ساعت 19:45 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:15

جمعه ۷۲ مرداد۶۹ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 پدیده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپیدرود رشت- پیکان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه ۱۳ مرداد ۶۹ استقالل- پدیده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سایپا- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:15 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:15 پیکان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:15 سیاهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپیدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:15 گسترش فوالد تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، (روز و ساعت این بازی به علت حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا متعاقبا اعالم میشود) *دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهریور۶۹ برگزار میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.